– Arbeidshelse er en viktig del av folkehelsa

– Arbeidshelse må inn som et viktig element i regjeringens plan for en bedre folkehelse.  Vi oppholder oss store deler av livet på jobb, og det er avgjørende med gode og trygge arbeidsmiljø for å sikre en god helse, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har gitt et fyldig innspill til regjeringens folkehelsemelding 2023.

Unio-forbundenes yrkesgrupper jobber for og med mennesker, både i helse- og utdanningssektoren. Det gir andre utfordringer enn folk som jobber med saker og materiell.

– Det er krevende og belastende på helt andre måter enn vi tradisjonelt har tenkt arbeidsmiljø og belastninger. Vi må forbedre det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet særlig i kvinnedominert sektor. Både arbeidsmiljøloven, tilhørende forskrifter og HMS-arbeidet må styrkes, sier Lied.

Kvinnehelse

Dette henger også sammen med kvinnehelse.

– Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsliv, og kvinner har et høyere sykefravær enn menn. Derfor er det spesielt viktig å ha søkelys på kvinners arbeidshelse, og hva som må til for at de som jobber i kvinnedominerte yrker skal oppleve en mer helsefremmende arbeidssituasjon, sier Lied.

En fersk Fafo-rapport initiert av Unio synliggjør at arbeidsbetingelser og arbeidsmiljøutfordringer er ulike i kvinnedominerte og mannsdominerte sektorer og yrker i kommunen.

– Unio mener at her er det et stort forebyggingspotensial, og at dette feltet må få oppmerksomhet i arbeidet med ny folkehelsemelding, sier Lied.

Les også: Psykososiale arbeidsmiljøbelastninger må følges opp like godt som fysiske  

Hør podkasten om temaet 

Unio hadde spesielt fokus på dette i den siste utgaven av Unio Perspektiv 

Utdanning

At utdanning er viktig for folkehelsa er et annet element Unio-lederen er opptatt av. Hele utdanningsløpet  – fra barnehage til høyskoler og universiteter – må fungere best mulig for å forbedre  folkehelsa.

– Skoler og barnehager må ha tilstrekkelig kvalifisert personell og støttefunksjoner rundt seg for å best ivareta barn og elever. Ikke minst er det viktig for å hindre ulikhet og frafall. Dette gjelder særlig i videregående skole. Vi vet at bestått videregående opplæring har betydning for tilknytning til arbeids- og samfunnslivet, og for den enkeltes helse, sier Ragnhild Lied.