Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 19. januar 2022 forslag om endringer i regelverket for inn- og utleie på alminnelig høring.

Etter departementets vurdering er det behov for tydelige innstramminger i innleieregelverket for å unngå at arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser undergraves. Departementet
mener det er behov for flere tiltak som kan virke sammen, herunder både et målrettet tiltak mot innleie i byggenæringen i Oslo-området, samt flere mer generelle tiltak og innstramminger.

Les Unios høringssvar