Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøloven – styrking av retten til heltid

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 17. januar på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven for å styrke retten til heltid.

Departementet foreslår:

  • å lovfeste en heltidsnorm og innføre en dokumentasjons- og drøftingsplikt ved ansettelse i deltidsstilling, som forplikter arbeidsgiver til å dokumentere behovet for å benytte deltid, samt drøfte spørsmålet med tillitsvalgte
  • å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte ved å gi disse fortrinnsrett til ekstravakter og lignende, fremfor at arbeidsgiveren foretar ny ansettelse
  • å lovfeste at fortrinnsretten for deltidsansatte også skal gjelde fremfor at arbeidsgiveren foretar innleie i virksomheten

Les Unios høringssvar