Gjennomslag for regler om hjemmekontor

Dersom du jobber på hjemmekontor, er du i dag unntatt fra en hel del av reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Unio krevde derfor nylig slutt på ulike regler for arbeidstid på hjemmekontor og i bedriftens lokaler. I dag varslet regjeringen at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid også skal gjelde på hjemmekontor.

Reglene om alminnelig arbeidstid, overtid, søndags- og nattarbeid, gjennomsnittsberegning av arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder i dag ikke ved arbeid i arbeidstakers hjem. I stedet er det et eget sett med regler som i praksis betyr at arbeidsgiver i langt større utstrekning kan kreve at du jobber på ugunstige tider, både søndag og natt, med lengre intervaller enn hva som ellers er tillatt etter arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

– Vi håper regjeringen er enig med oss i at arbeidstidsreglene i må gjelde fullt ut også for de som jobber fra hjemmekontoret. Det er helt unødvendig med to sett regler. Det kan ligne på et A- og et B-lag, sa advokat Henrik Dahle i Unio til Aftenposten onsdag 16. mars.

I dag varslet Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen nye regler for hjemmekontor.

Regjeringen har nå fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022 og innebærer blant annet at regjeringen opphever forskriftens særregler om arbeidstid.

– Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, sier statsråd Mjøs Persen.

Arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmearbeid. I tillegg er det noen særregler for hjemmearbeid som følger av forskriften. Forskriften krever blant annet at ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig. Kravene til arbeidsmiljøet er også tilpasset arbeid i arbeidstakerens hjem, fremgår det av pressemeldingen fra departementet.

Lyttet til Unio

Det er bra at regjeringen har lyttet til Unio i denne saken, mener Dahle.

– For Unio er det et viktig prinsipp at man skal ha like arbeidstidsregler uavhengig av hvor man jobber fra, sier advokat Henrik Dahle.

– Regjeringen har kommet oss i møte når det gjelder hjemmekontor, men det er fortsatt uklart hvilke arbeidstidsregler som gjelder når man jobber fra hytta, sier Dahle og viser til at departementet skriver at Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser her skal gjelde så langt det passer.

Unio skal følge dette videre opp overfor departementet.