TBU anslår konsumprisveksten til 3,3 prosent i år

På grunnlag av ny informasjon har Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) gjort en ny vurdering av prognosen for konsumprisvekst. Utvalget anslår nå en vekst i konsumprisindeksen (KPI) på 3,3 prosent fra 2021 til 2022.

Endringen fra februar til mars i utvalgets anslag henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. I første rekke energiprisene, men også prisene på andre viktige råvarer og matvarer har økt kraftig.

Ekstra usikkert

Usikkerheten for 2022 er ekstraordinær og spesielt knyttet til krigen i Ukraina, sanksjonene mot Russland og effektene dette har på energipriser, matvarepriser, kronekursen og de flaskehalsene i produksjonen av varer og tjenester som nå preger internasjonal økonomi. I den foreløpige rapporten la utvalget til grunn at at elektrisitetsprisene ville falle utover våren. Invasjonen i Ukraina og de påfølgende sanksjonene har medført en kraftig økning i prisen på elektrisitet.

Strømstøtten forlenges

Som følge av de høye strømprisene, har Stortinget vedtatt å innføre en midlertidig støtteordning til husholdningene, samt en reduksjon i alminnelig sats for el-avgiften. Ordningene var meldt å vare ut mars. Regjeringen har nå varslet at ordninger med strømstøtte skal forlenges. Som en teknisk forutsetning er det er lagt til grunn at de eksisterende ordningene videreføres ut året, slik at den anslåtte økningen i spotprisen ikke får fullt gjennomslag i konsumprisene. Dette trekker isolert sett konsumprisveksten ned med 0,8 prosentpoeng.

Det legges nå til grunn en økning i oljeprisen på 45,7 prosent fra 2021 til 2022 målt i dollar, mot 17,8 prosent i foreløpig rapport. Endringer i oljeprisen slår ut i konsumprisene først og fremst gjennom bensinprisene og andre transportkostnader.

Konsumpriser i euroområdet og pris på bearbeidete eksportvarer fra handelspartnerne antas å øke mer enn anslått i den foreløpige rapporten. Samtidig legges det til grunn at kronekursen vil styrke seg noe mer enn tidligere antatt, noe som med et tidsetterslep bidrar til å dempe veksten i importprisene.

Konsumprisindeksen. Dekomponering av endret prisprognose for 2022.

Prosentvis vekst fra året før.

FebruarMars
KPI2,63,3
     Importveid kronekurs-0,6-2,2
     Konsumpriser i euroområdet3,15,0
     Priser på bearbeidete eksportvarer3,24,7
     Råolje i USD17,845,7
     Elektrisitetspris2,60,8

 

KPI-JAE anslås til 2,1 prosent.

Pressemeldingen kan du lese her