Må ha klare rammer og faglig grunnlag for autorisasjon

Stortinget skal stemme over å gi fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi dobbel autorisasjon. Saken behandles av Stortinget i morgen 3. mars.

Et flertall i Helse- og omsorgskomiteen bestående av Ap, FrP, Sp, SV, Rødt og Pasientfokus går inn for en slik autorisasjon. Høyre og KrF er mot.

Unio er enig med mindretallet i Helse- og omsorgskomiteen i denne saken, og er i likhet med Norsk Fysioterapeutforbund og Legeforeningen svært skeptisk til det manglende faglige grunnlaget for en slik endring i helsepersonelloven.

Les innstillingen fra Helse- og omsorgskomiteen her Innst. 170 L (2021-2022) – stortinget.no

– Unio er enig med Norsk Fysioterapeutforbund og Legeforeningen, som er svært kritiske til dobbelautorisasjon av manuellterapeuter, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Hun viser til de faglige innvendingene som er kommet fram dem i denne saken.

– Det vil kunne skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av våre spesialister, påpeker Gerty Lund, leder for Norsk Fysioterapeutforbund.

– Det kan kanskje virke som en bagatell at manuellterapeuter skal få dobbeltautorisasjon. Det er dessverre ikke en bagatell. Det vil kunne skape forvirring for pasientene og hindre offentlig godkjenning av våre spesialister. Pasientene trenger at spesialister godkjennes, slik at pasientene blir sikre på hvilken kompetanse fysioterapeuter har, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Vil ha Stortinget til å snu i autorisasjonssaken – Norsk Fysioterapeutforbund

Stortinget må snu

Legeforeningen var en av mange aktører som uttalte seg kritisk til dette, på prinsipielt grunnlag, allerede i 2014. Foreningen stilte da spørsmål ved lovligheten i forslaget.

– Nå vurderer Stortinget å innføre en autorisasjonsordning for manuellteraputer uten at dette spørsmålet har vært underlagt en grundig, faglig vurdering og bred høringsrunde. Dette er svært uheldig, sier president i Legeforeningen Anne-Karin Rime Må ha klare rammer for autorisasjon (legeforeningen.no)

Oppfyller ikke kravene i loven

I en egen juridisk vurdering, på oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund, konkluderer Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, at vilkårene for tilleggsautorisasjonen ikke er oppfylt.  Manuellterapeutene kan ikke dobbeltautoriseres – oppfyller ikke kravene i loven – Norsk Fysioterapeutforbund

Videre skriver Befring at dersom forslaget blir vedtatt og gjennomført, vil det få konsekvenser for ordningen med spesialistgodkjenning – og med det for alt helsepersonell.

“Det innebærer en systemendring som fraviker lovens vilkår og målet om internasjonal harmonisering i samsvar med internasjonale avtaler. Ordningen med spesialistgodkjenning knyttet til videreutdanning vil dermed opphøre”, skriver Befring i vurderingen.