Viktige avklaringer om sikring av feriepenger

Et utvalg leverte i dag en rapport som foreslår tiltak for å sikre arbeidstakere i privat sektor feriepenger. – Spørsmålet dukket særlig opp under pandemien hvor flere arbeidsgivere med anstrengt økonomi stod fram i media med bekymringer om de i det hele tatt var i stand til å utbetale feriepengene til de ansatte, sier fagsjef og advokat Henrik Dahle i Unio.

Han har deltatt fra Unio i utvalget og utgjør sammen med resten av arbeidstakersiden og utvalgsleder Torberg Falch flertallets løsning til hvordan feriepengene kan sikres bedre enn i dag.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte høsten 2020 et utvalg som ble bedt om å vurdere spørsmål knyttet til sikring av feriepenger. Mandatet har vært å belyse hvordan virksomhetene organiserer sine feriepengeutbetalinger, og å vurdere om det er behov for tiltak som i større grad enn i dag sikrer utbetaling av feriepenger til rett tid, og eventuelt fremme forslag til hvordan dette kan gjøres.

Utvalget foreslår blant annet

  •  en tydeliggjøring i ferieloven av arbeidsgivers plikt til å utbetale feriepenger til rett tid.
  • en veileder om temaet feriepenger.
  • en presisering i arbeidsmiljøloven kapittel 8 om at informasjons- og drøftingsplikten omfatter virksomhetens vurdering av sine feriepengeforpliktelser.
  • å innføre en ny, særskilt drøftingsplikt i tilfeller hvor det er grunn til å tro at virksomheten ikke vil være i stand til å utbetale feriepenger rettidig.
  • at arbeidstakernes tillitsvalgte skal kunne kreve sikkerhetsstillelse for feriepengene dersom det ikke avholdes drøfting eller dersom arbeidsgiver ikke fremlegger en bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører om at det er sannsynlig at virksomheten vil være i stand til å utbetale feriepenger til rett tid. Dersom det ikke stilles slik sikkerhet, foreslår flertallet at feriepengene forfaller til betaling. 

– For de offentlige ansatte er det ikke en utfordring med manglende utbetaling av feriepenger. Men for Unios medlemmer i privat sektor vil forslagene om en bedre sikring av feriepengene kunne være av betydning, sier Henrik Dahle.

Rapporten kan du lese her