Stort og viktig steg mot grønne reiseavtaler

Unio har fått gjennomslag for at Statens reiseregulativ må stimulere til færre og grønnere jobbreiser. – Reiseavtalene inneholdt ikke noe på klima tidligere. Derfor var det viktig for Unio å framheve dette i den nye avtalen, sier Ragnhild Lied, leder Unio.

Forhandlingene med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om reiseregulativet i staten har pågått en tid, og er sluttført. I tillegg til en rekke andre krav, har miljøaspektet vært viktig for Unio.

– Frem til i dag har «hurtigste og rimeligste» vært det styrende prinsipp for reisevirksomheten i staten. Dette kan komme i strid med miljøhensyn. Statens reiseregulativ er normgivende langt utenfor statlig sektor. Gjennomslag her gir stor overslagseffekt, sier Lied

Unio fått gjennomslag for:

  • Partene er enige om at ut fra klimahensyn skal nødvendigheten av en reise alltid vurderes før den foretas.
  • Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den for staten hurtigste, og rimeligste og mest miljøvennlige måte, så langt dette er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen.
  • Dette gjelder reiser i både Norge og utland.

– Dette betyr i realiteten at klima må vurderes i forbindelse med reiser i de ulike virksomhetene. Det vil kunne føre til at antall reiser går ned. Koronaen har vist at det går an å ta ned reisevirksomheten og likevel drive ulike virksomheter. Med koronaen kom også en rask utvikling av kommunikasjonsteknologi som mange tok i bruk. Denne teknologien bør benyttes videre, også til miljøformål, sier Lied.

Gjennomslag for samkjøring

Et annet punkt i avtalen dreier seg om bilkjøring. Samkjøring skal alltid vurderes ved bruk av egen bil og det gis et tillegg per passasjer man har med i bilen.

– Dette kan stimulere til økt samkjøring og en reduksjon i det samlete antallet reiser, sier Lied.

Unio fikk imidlertid ikke gjennomslag for at sykling skal belønnes.

Stort steg i riktig retning

– Dessverre fikk vi ikke støtte for at sykkel og elsykkel skal belønnes og gis kilometergodtgjørelse. Avtalen er allikevel et stort steg i riktig retning, sier Ragnhild Lied.

Partene er enige om at de i avtaleperioden skal se på hvordan bruk av bil godtgjøres og ulike modeller for beregning av kilometergodtgjørelse. Partene er enige om å se på dette også i lys av miljø og klimahensyn, som kan innebære økonomiske insentiver for å velge mer miljøvennlige transportmidler.

Mer om reiseavtalen her