Dette er nytt i reiseavtalene

Hovedsammenslutningene og Kommunal og distriktsdepartementet er enige om nye særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost innland og utland. Her kan du lese hva som er nytt i reiseavtalene.

Reiseavtalene inneholder nå flere bestemmelser om klima og miljøhensyn. Mer om Unios gjennomslag her.

Sikring av etterlevelse

Unio har fått tilbakemeldinger om utfordringer med praktisering av avtalen i noen av de statlige virksomhetene, med kreative og innskrenkende tolkninger.

Den nye avtalen tydeliggjør definisjonen av en reise for å sikre bedre etterlevelse av bestemmelsen. Det er tydeliggjort at det er to ulike vilkår for å komme inn under avtalen, og ordet «tjenestereise» er tatt inn.

Reisetid i utlandet kompenseres bedre

Flere dommer fra EFTA-domstolen og en høyesterettsdom fra 2018 har slått fast at reisetid er arbeidstid. Kompensasjon av reisetid på utenlandsreiser er regulert i reiseavtale utland og har vært kompensert dårligere på reiser i Norge. I den nye reiseavtalen for utland kompenseres nå reisetid time for time (1:1), tilsvarende hovedtariffavtalens bestemmelser.

Bedre forsikringsdekning på reise

Er du på tjenestereise for staten og kommer ut for en ekstremhendelse som terrorhandlinger, væpnet konflikt, naturkatastrofer eller kriminalitet er du nå likt forsikret i reiseavtalene, uavhengig av om du reiser i Norge eller utlandet. Dette er en viktig trygghet for de ansatte som tidligere kun var forbeholdt utenlandsreiser.

Justering av satser og endring av måltidstrekk

Avtalene inneholder justering av flere satser, både på kilometer og kost. Kilometergodtgjørelse for bil er uendret.

Dersom den reisene får deler av måltidet dekket skal det foretas et måltidstrekk i kostsatsen som utbetales. I tidligere avtale ble man trukket for måltidstrekk av døgnsatsen for kost, uavhengig om reisen faktisk varte et døgn. Måltidstrekket kunne dermed være større enn summen den reisende skulle fått utbetalt. I den nye avtalen foretas måltidstrekk av den relevante satser, som gir en mer realistisk dekning av kosten.

Årlige forhandlinger av satser

Fra og med 1.1.2023 vil flere av kost-satsene for utland oppgis i lokal valuta. Dette for å sikre at de reisende får dekket de faktiske kostnadene på reisetidspunktet og ikke taper penger på valutasvingninger. Oppstart er satt til 2023 for å gi virksomhetene tid til å få systemer på plass.

Satsene skal i de nye avtalene forhandles hvert år. Tidligere var dette en gjennomgang.

Her er reiseavtalens protokoller

Protokoll reiseavtalen innland

Protokoll reiseavtalen utland

Vedlegg til utenlandsavtalen