Unio overtar ledervervet i EFTAs konsultative komité

EFTAS konsultative komité består av partene i arbeidslivet i Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Komiteens målsetting er å gi medlemstatene råd i spørsmål av relevans i EFTA-samarbeidet. I 2022 er det Unio som leder den konsultative komiteen.

Medlem i 15 år

Unio har deltatt i dette EFTA-samarbeidet siden 2007, da Unio ble tatt opp som medlem i den konsultative komiteen (EFTA KK). Ledervervet går på rundgang mellom medlemsland og mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Dette er første gang Unio har ledervervet. Liz Helgesen er valgt som leder i 2022. Hun har vært medlem av komiteen siden 2007.

EFTAs rådgivende komiteer

EFTA KK er en av tre rådgivende komiteer til EFTA , eller Det europeiske frihandelsforbund. De øvrige komiteene består av parlamentarikere fra EFTA-statene (EFTAs parlamentarikerkomité) samt EØS EFTA-forum for lokal- og regionalpolitikere i EFTA-statene. De rådgivende komiteene skal gi innspill til EFTAs prioriteringer i handelsrelasjoner. Komiteene skal også gi råd innen samarbeid med EU / oppfølging av EØS-avtalen.

EFTA KK

Liz Helgesen viser til at EFTA KK har et bredt mandat.

– Komiteen skal delta i utviklingen av EFTA og EØS’ agenda, drive politisk påvirkning på områder som angår partene i arbeidslivet, være et møtested for arbeidslivspartene i EFTA-land, men også styrke bånd til EU-landenes parter. Videre skal komiteen rette oppmerksomhet mot sosiale og økonomiske sider ved frihandel og innenfor EØS-avtalen, forklarer hun.

Komiteens brede mandat krever prioritering og systematisk arbeid.

– Det at komiteens arbeid er basert på konsensus kan til tider være utfordrende, men gir desto kraftigere budskap når vi enes, sier Helgesen.

Bærekraft og sosial utvikling

EFTAs frihandelsavtaler bestemmer hvilke betingelser som varer og tjenester skal selges under.

– For den konsultative komiteen har betingelser knyttet til arbeidstakerrettigheter og klima/miljø stått sentralt i mer enn 10 år. Her har komiteen vært med på å pushe avtalene i riktig retning, men vi er absolutt ikke i mål. Det er viktig at komiteen følger opp dette også i 2022, uttaler Helgesen.

– Videre er det viktig for norsk arbeidsliv og samfunn ellers at EU-initiativ og utvikling innen EØS følges opp i flere kanaler. Her er partenes involvering av stor betydning, slår Liz Helgesen fast.

Handlingsplan for 2022

EFTA KKs prioriteringer balanserer mellom saker relatert til EFTAs frihandelsavtaler og saker knyttet til arbeidsliv og det sosiale feltet innen EØS. Komiteen vedtar årlige handlingsplaner. I 2022 prioriteres blant annet:

  • bærekraftsdimensjon i EFTAs frihandelssamarbeid
  • økt transparens i forbindelse med avtaleforhandlinger med EFTAs partnere
  • moderniseringen av EFTA frihandelssamarbeid
  • EU-initiativ av betydning for sysselsetting og sosial utvikling, særlig knyttet til gjennomføring av handlingsplanen for den sosiale søylen («social pillar»)
  • EUs grønne giv («green deal»)

EFTA KKs handlingsplan for 2022