Kongressens vedtak om bærekraft- og klimapolitikken

Unio vil være en pådriver for at Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser. Arbeidet med bærekraft og klimapolitikk må skje i samarbeid med fagbevegelsen, gjennom treparts- og topartssamarbeidet sentralt og lokalt.

 

Det vedtok Unio-kongressen i dag.

Profesjonene og kunnskapsarbeiderne som Unio-forbundene representerer har nøkkelroller i omstillingen til et bærekraftig samfunn, der et sentralt prinsipp er at alle skal inkluderes. Samfunnsutviklingen stiller krav til bærekraftige, offentlige tjenester og til sikring av fremtidig inntektsgrunnlag. For å nå bærekraftmålene kreves forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og kompetanse. Denne kompetansen må derfor styrkes i utdanningene, hos ledere, tillitsvalgte og ansatte.

Her er Unio-kongressens vedtak om bærekraft og klima-politikken vedtatt 9. desember 2021

 

Rettferdig omstilling

Overgangen til lavutslippssamfunnet må skje på en rettferdig måte. Goder og byrder må fordeles slik at det ikke skaper uheldige fordelingseffekter. Det grønne skiftet skal bidra til å redusere ulikhet i det norske samfunnet og mellom land. Verdiskaping, som resultat av grønn omstilling, må komme fellesskapet til gode. Det er en forutsetning for å skape legitimitet for klimatiltak og lykkes med det grønne skiftet. Bærekraft og klima er globale utfordringer, og målene kan bare nås gjennom et langsiktig og forpliktende internasjonalt samarbeid, både mellom nasjoner og mellom organisasjoner.
Unio har redusert ulikhet, bærekraftig økonomi og klimanøytralitet som målsettinger for våre forbund.