Høring – Forslag til endring i utlendingsforskriften – tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 6. oktober 2021 på høring et forslag til ny bestemmelse i utlendingsforskriften, som klargjør at vilkårene for permanent oppholdstillatelse (med unntak av vilkåret om selvforsørgelse) må være oppfylt på vedtakstidspunktet (tidspunktet utlendingsmyndighetene avgjør saken).

Les Unios høringssvar