Høring – NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 24. juni NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering på høring.

Utvalget som ble nedsatt for å vurdere tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, la fram utredningen 23. juni 2021. Utvalget har blant annet vurdert om rammeverket for ulike tilknytningsformer og for arbeidsgiveransvar er tilstrekkelig tydelig, hensiktsmessig og tilpasningsdyktig både for dagens og fremtidens arbeidsliv.

Les Unios høringssvar