– Avgjørende å gjøre noe med lønna

– Skal helsesektoren klare å holde på den livsnødvendige kompetansen, er det helt avgjørende å gjøre noe med lønnsnivået for Unios grupper i spesialisthelsetjenesten. Utfallet av lønnsoppgjøret 2021 i Spekter må være et godt bidrag til dette, om sykepleiere og andre grupper ikke i enda høyere grad skal orientere seg ut av sektoren.

Det var budskapet fra Unio Spekter og forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen da behandlingen av tvisten mellom Unio og Spekter om mellomoppgjøret i helseforetakene startet i dag. Det skjer gjennom frivillig lønnsnemnd.

Fra Unio møter Sverresdatter Larsen for å legge fram partens syn. Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio og assisterende forhandlingssjef Kari Tangen i Sykepleierforbundet er medlemmer av nemnda med stemmerett. Spesialrådgiver Lars Petter Eriksen er oppnevnt som bisitter.

Unio er klare på at de ikke angriper frontfaget som system, men anvendelsen av frontfaget:

– Det må være rom for å gi bedre lønnsoppgjør til Unios grupper i dette oppgjøret enn det som er estimatet i frontfaget. For det første mener vi at like lite som enkeltvirksomheters høyere ramme enn snittet i frontfaget rokker ved modellen, vil lønnsoppgjør i helsevesenet begrunnet i stor mangel på livsviktig kompetanse, rokke ved lojalitet til modellen.

Mange velger å forlate sektoren, noe som i høy grad skyldes kombinasjonen av for lav lønn og for høy belastning. Pandemien har åpenbart gitt en merbelastning for svært mange av Unios medlemmer i helsesektoren, og dette i seg selv kunne ha vært en begrunnelse for et bedre lønnsoppgjør. Vårt syn er at pandemien primært har forsterket det bildet som allerede har avtegnet seg over lang tid knyttet til frafall, og det er behovet for å beholde personell som er den primære begrunnelsen for vårt krav, og det har det vært lenge før pandemien oppstod, er budskapet fra Sverresdatter Larsen og Unio Spekter.

Det er uklart når nemndas avgjørelse kommer, men partsinnleggene vil bli gjort unna i dag. Partene møtes hos Riksmekleren i Grensen.