Nå begynner lønnsoppgjøret i kirken

Nå begynner lønnsoppgjøret i kirken. Unio er klar på at kirkelige arbeidstakere med høyere utdanning trenger et lønnsløft. – Det er viktig at partene tar grep for å bedre lønnsnivået og lønnsutviklingen i KA, slik at kirken fortsatt kan rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og viktig kompetanse for kirkens arbeid, sier forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio KA.

Fagforeningene og arbeidsgiverorganisasjonen KA møtes til forhandlinger i årets mellomoppgjør mandag 30. august. Fagforeningene hadde frist for innsending av sine krav 18. august, og forventer et første skriftlig tilbud fra KA i uka før forhandlingene finner sted.

Kirken sakker akterut på lønn

Den norske kirke har økende rekrutteringsutfordringer til de fleste yrkene med krav om høyere utdanning. Samtidig sakker utviklingen av det garanterte minstelønnsnivået for ansatte i fellesråd og menighetsråd mer og mer akterut i forhold til tilsvarende lønnsnivå i sammenliknbare tariffområder.

– Vi ser en trend med stadig høyere turnover i stillingene i kirken generelt og i undervisningsstillingene spesielt. Det er grunn til å være bekymret for framtiden hvis vi ikke får rettet opp i den negative lønnsforskjellen mellom kirken og andre aktuelle arbeidsgivere, sier Mollestad.

Differansen mot garantilønnsnivået i kommunene er på mellom 10 000 og 40 000 kroner for stillinger i fellesrådene med krav om høyere utdanning.

– Dette gjelder for eksempel stillingene som diakon, kateket, menighetspedagog, pedagogisk leder, barnehagelærer og flere andre. Disse har en grunnutdanning som er attraktiv også for kommunene, sier han.

Utdanning og kompetanse må lønne seg – også i kirken

For Unio er det viktig at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko blir bedre verdsatt lønnsmessig i hele samfunnet. Unio-forbundene med tariffrettigheter i KA er derfor opptatt av at trossamfunnet Den norske kirke som arbeidsgiver, både nasjonalt gjennom rettssubjektet Den norske kirke og lokalt gjennom de kirkelige fellesrådene, tar konsekvensene av behovet for kompetanse og utdanning på alvor. Dette er særlig viktig med tanke på de omstillingsprosessene kirken står midt oppe i, og som vil pågå i overskuelig framtid.

– Kirken har ikke råd til å miste ansatte på grunn av for dårlige lønnsvilkår. Dette må KA og fagforeningene bidra til å motvirke ved å benytte den muligheten et tariffoppgjør gir til å ta grep om den lønnsmessige utviklingen. For Unio-forbundene er det et uttalt krav i dette mellomoppgjøret at ansatte med høyere utdanning får en klar reallønnsvekst, sier Kristian Mollestad.

Informasjon om resultat av lønnsoppgjøret vil bli publisert på nett når forhandlingene er avsluttet.

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet om forhandlingene med KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.