Vi trenger fortsatt brede, inkluderende grunnutdanninger

– Når vi skal diskutere arbeidslivsrelevans i universiteter og høyskoler må vi både ha et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Da er det viktig å ivareta det brede samfunnsmandatet i UH-sektoren: Den skal tilby brede, inkluderende grunnutdanninger der kritisk tenkning og refleksjon står sentralt, sa Unio-leder Ragnhild Lied i omstillingsdebatten på Arendalsuka.

Regjeringen oppfordrer utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere for å ruste samfunnet for en omstilling vi vet kommer. Målet er å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv, men hvilke konsekvenser får dette for bedrifter, høyskoler og universiteter?

Utdanning for omstilling

Arbeidslivsrelevans var utgangspunktet universitets- og høyskoledebatten på Arendalsuka. Den foregikk på ishavsskuta Bertine i regi av Universitetet i Sørøst-Norge. Utgangspunktet var ny stortingsmelding om økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, Utdanning for omstilling.

Det står lite i meldingen om hva økt arbeidslivsrelevans i høyskole- og universitetsutdanningene betyr. Det til tross for at meldingen legger til grunn en bred forståelse som inkluderer økt samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet, mer tilgjengelig høyere utdanning, mer studentaktive undervisningsformer og praksis i studietiden.

– Unio ønsker velkommen en debatt om hva arbeidslivsrelevans betyr, sa Ragnhild Lied i et av sine innlegg i debatten “Utdanning for omstilling” i Arendalsuka.

God kvalitet på utdanningen

– Når vi skal diskutere relevans, må vi beholde både det korte og det lange perspektivet, sa Unio-lederen.

– Det kortsiktige er at utdanningene må inneholde kompetanser som er viktige i dagens arbeidsliv, og at universiteter og høyskoler kan tilby kortere etter- og videreutdanningsbehov. Men vi må ikke glemme det langsiktige perspektivet. Arbeidslivet selv peker på at vi ikke kjenner kompetansebehovene lenger enn noen få år fram i tid. Da er akademisk frihet og faglig autonomi to prinsipper jeg vil holde høyt – vi må ikke utvikle et instrumentelt syn på hva UH-sektoren skal bidra med i samfunnet. I universiteter og høyskoler henger de ulike samfunnsoppdragene tett sammen. Vi må både sikre god kvalitet på utdanningen og langsiktig forskning, sa Lied.

Viktig praksis

Flere av Unios forbund organiserer ansatte i profesjoner – dette er utdanninger med høye krav til praksis i utdanningene. Unio har flere ganger pekt på at praksis er ressurskrevende når det gjelder faglig og administrativ innsats både i forkant av og etter praksisen. Unio-lederen tok igjen opp at vi mener det er for lite ressurser til dette i dagens profesjonsutdanninger.