Etterlyser ny politisk kultur og endret budsjettprosess

Har vi råd til velferdsstaten, slik vi kjenner den, også om tjue og førti år? Har vi nok kvalifiserte ansatte til et velferdsnivå og velferdstjenester som nå? Med perspektivmeldingen, trangere budsjetter fremover og grønn omstilling som bakteppe, ble dette debattert av Kristin Clemet og Jo Thori Lind på Unios arrangement «Velferdsduellen» i Arendalsuka.

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005 og viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister og stortingsrepresentant for Høyre.

Jo Thori Lind er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og tilknyttet Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP).

Programleder var Erik Aasheim i Primus Productions.

Flere må jobbe mer

Clemet trakk tidlig i debatten frem at en del av løsningen er at flere må jobbe mer.

– Men dette er ikke enkelt. Det er ikke noe politikerne bare kan vedta, sa hun, men viste til at hensikten med pensjonsreformen er å stimulere til dette.

– Men de som jobber, må jobbe mer og de som i dag ikke jobber, må jobbe litt. Men dette er vanskelig å få til, uttalte Clemet.

Lind fremholdt at ingen har oppskriften, men at veien må bli til mens man går.

Ærligere politikere

Begge etterlyste sterkere styring og politikere som vil prioritere, og som er ærlige på hvor de vil kutte.

– De må være ærligere på at det vil smerte noen når vi kutter, sa Lind.

Clemet viste til at ingenting i valgkampen eller i gårsdagens partilederdebatt tyder på at politikerne har tatt inn over seg at vi må stramme inn og kutte fremover.

– Vi trenger en ny politisk kultur og en annerledes budsjettprosess, poengterte hun.

Politisk kontroll og rigid rapportering

Lind viste også til politikernes hang til å gi flere rettigheter, samtidig som rigid rapportering og økt byråkrati ofte blir konsekvensene av politikernes ønske om kontroll, i sum gir økte kostnader og lavere motivasjon for arbeidsstokken.

– Den største trusselen er politikernes ønske om kontroll, sa Lind.

Elefanten i rommet

Clemet pekte på at elefanten i rommet er at altfor mange er på ytelser, og spådde mer behovsprøving, flere egenandeler og økt beskatning, spesielt høyere prising av klimautslipp.

Lind pekte på at det også er en utfordring at mange studerer veldig lenge før man går ut i arbeidslivet. Han trakk også frem økt boligbeskatning og grunnrente som en del av løsningen på finansiering av velferdsstaten.

I debatten om offentlige versus private løsninger, argumenterte Clemet for økt valgfrihet og økt potensial for horisontal læring mellom offentlig og privat sektor. Lind fryktet økte klasseforskjeller, kombinert med et dårligere offentlig tilbud.

 

Se opptak av debatten her: