Arven etter statsråd Robert Eriksson

Faste ansettelser hos en arbeidsgiver, i hovedsak på fulltid, er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor har det vært viktig for fagbevegelsen å fjerne lovregelen som ble innført av høyreregjeringen i 2015: Den utvidet muligheten for midlertidige ansettelser. – Fougner-utvalgets flertall går nå inn for å oppheve bestemmelsen.

Det vakte sterke reaksjoner i fagbevegelsen da statsråd Robert Eriksson i 2015 presset gjennom en lovendring i arbeidsmiljøloven som ga arbeidsgiverne lov til å ansette midlertidig inntil 12 måneder på et generelt grunnlag.

Det førte til den største politiske generalstreiken i moderne arbeidslivshistorie. Det ble gjennomført store demonstrasjoner i hele Norge, blant annet foran Stortinget.

– Skulle aldri vært innført

Fagsjef Henrik Dahle i Unio :- Unio er fornøyd med at flertallet i Fougner-utvalget mener at bestemmelsen som daværende statsråd Eriksson fikk innført i 2015, bør oppheves.

– Unio mener at bestemmelsen aldri skulle vært innført og er fornøyd med at flertallet i Fougner-utvalget mener at bestemmelsen som daværende statsråd Eriksson fikk innført i 2015, bør oppheves. Det sier advokat Henrik Dahle i Unio. Han har representert Unio i Fougner-utvalget.

Utvalget viser særlig til at bestemmelsen bryter med lovens systematikk; at midlertidige ansettelser i utgangspunktet skal dekke midlertidige arbeidskraftbehov.

Bestemmelsen synes heller ikke å fungere etter sin hensikt. Den er lite brukt og det ser ut til at virksomhetenes behov i all hovedsak ivaretas gjennom andre regler.

Lenke til felles uttalelse fra arbeidstakerorganisasjonene

Flertallet i Fougner-utvalget foreslår nå at midlertidig ansatte konsekvent skal ha krav på fast tilsetting etter tre år – og ikke fire år som gjelder i dag – der den midlertidige er ansatt på et generelt grunnlag.

Verstingene i UH-sektoren

Universitets- og høyskolesektoren er i særklasse en versting i bruk av midlertidig ansettelser. Utvalgets flertall viser til at andelen midlertidige i UH-sektoren er høy, sammenlignet med resten av arbeidslivet.

Forbundsleder Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet sier det er et samfunnsproblem at midlertidigheten er så høy i Universitets- og høyskolesektoren. Foto: Forskerforbundet

– Den høye midlertidigheten i UH-sektoren er et samfunnsproblem. At så mange innen forskning og høyere utdanning er ansatt på korte, midlertidige kontrakter, betyr at det blir vanskeligere å oppfylle samfunnsoppdraget og levere forskning og undervisning av høy kvalitet. I tillegg rammer det rekrutteringen. Bare halvparten av dagens unge forskere vil anbefale andre unge en forskerkarriere. En hovedårsak til dette er den store jobb-usikkerheten. Målet må derfor være å få bruken av midlertidige ansettelser i UH-sektoren ned på nivå med arbeidslivet for øvrig. Lovverket må bidra til dette, sier leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind.

Gjennomganger av praksis har gjentatte ganger konkludert med at sektoren preges av en uklar praksis. Det gjelder både koblingen mellom ekstern finansiering og midlertidig tilsetting.

Flertallet i Fougner-utvalget konkluderer, med utgangspunkt i sektorens omfattende bruk av midlertidig tilsetting, at det er behov for gjennomgang av de særlige ansettelsesforskriftene. Flertallet mener det også er behov for å vurdere om regelverket kan tydeliggjøres, for å begrense uklar praksis knyttet til ekstern finansiering og midlertidig tilsetting.

Må endre reglene for framtidas arbeidsliv


Advokat Jan Fougner har i to år undersøkt om reglene er gode nok for dagens og framtidas arbeidsliv. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fougner-utvalget har hatt som oppgave å vurdere ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Advokat Jan Fougner har ledet utvalget og partene i arbeidslivet har vært representert, i tillegg til tre uavhengige eksperter.

Fagbevegelsen utgjør et flertall, sammen med de uavhengige ekspertene, i forhold til en rekke viktige endringsforslag som bidrar til å videreføre og forsterke den norske modellen.

 

Lenke til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv