Gjennomslag for et styrket varslervern

Stortinget har enstemmig vedtatt å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. Det er Diskrimineringsnemnda som nå gis myndighet til å behandle denne typen tvister med virkning fra 1. juli 2021.

Unio har i mange år kjempet for et bedre vern for varslere. Varslere som er til stede i virksomheten kan lettere få kjennskap til kritikkverdige forhold, enn hva revisjoner og tilsyn kan. Samfunnet og den enkelte virksomhet er tjent med at varsling som avdekningsmekanisme av kritikkverdige forhold fungerer godt. Da trengs det god beskyttelse av varslerne. Varsling er en verdi, ikke et problem. Dette er et viktig utgangspunkt for den videre utviklingen av varslervernet.

Styrket vern

Verdien av å ha et uavhengig sted å gå til i varslingssaker, både for varsler og den som varslet eventuelt retter seg mot, kan i mange tilfeller være avgjørende for utfallet av saken.

– Et lavterskeltilbud er ytterligere et steg på veien til et fullgodt varslervern og vil signalisere en nulltoleranse for gjengjeldelse mot varslere, sier advokat Henrik Dahle i Unio.

– Dagens løsning, der det ikke er andre arenaer for slike saker enn domstolene, er meget kostbar og tidkrevende. Den gir heller ikke tilstrekkelig vern etter vår oppfatning. På denne måten kan saker om gjengjeldelse effektivt avsluttes gjennom nemndas arbeid, uten en etterfølgende rettssak om erstatning og oppreisning, uttaler Dahle, og fortsetter:

– Varslervernet er vesentlig styrket de siste fem årene. I tillegg til at arbeidsmiljøloven har fått et helt nytt regelverk om varsling med virkning fra 1. januar 2020, vil innføring av et lavterskeltilbud bidra til et sterkere og mer effektivt varslervern for arbeidstakere.

Utvidet kompetanse

Det blir nå viktig å se på sammensetningen av Diskrimineringsnemnda.

– Har nemnda tilstrekkelig bred og sammensatt kompetanse til å behandle varslingssaker hvor det trengs særskilt kompetanse på fagområder som psykologi og konfliktteori? Varslingssaker befinner seg ofte i grenselandet mellom psykologi og jus, og god kunnskap om begge felt er nødvendig, for å forstå de mekanismer som settes i sving i varslingssaker, avslutter advokat Henrik Dahle.