Høy lønnsvekst i industrien

2021 kan bli en gjentakelse av 2020, der industrien igjen stikker av og tar ut mer enn andre. I 2020 tok industrien ut 0,5 prosentpoeng mer enn det de sa var ramma i oppgjøret.

I år kan vi komme i en tilsvarende situasjon hvis vi skal tro de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå, SSB. Lønnsveksten i 1. kvartal er høy i industrien, dette kommer på toppen av tilleggene i frontfagsoppgjøret, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– At industrien tar ut mer enn det de formidler til andre som ramma i oppgjøret er meget alvorlig, det svekker tilliten til frontfagsmodellen og oppslutningen om denne. Lønnsforhandlingsmodellen er helt avhengig av oppslutning fra alle, også arbeidstakere i offentlig sektor.

Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

SSB har en kraftig oppjustering av privat sektors årslønnsvekst målt i 1. kvartal sammenliknet med målingen i 4. kvartal i fjor. Nå ligger årsraten i privat sektor 3-4 ganger høyere enn i offentlig sektor. Noe kan skyldes at lavtlønnede igjen ble permittert i den andre nedstengningen, og at den målte lønnsveksten dermed blir høyere, såkalte struktureffekter, det samme som vi så i 2020, sier Orskaug.

SSB avviser derimot at dette er hovedforklaringen, den er at avtalt lønn har en underliggende vekst som er kraftigere enn tidligere antatt. Dette er årsaken til at SSB i sin siste konjunkturrapport oppjusterer lønnsanslaget for 2021 med hele 0,5 prosentpoeng til 3,1 prosent.

– Blir dette resultatet for lønnsveksten i industrien i 2021 får vi meget tøffe tak i hovedoppgjøret til neste år. Unios streiker i år har hatt brei oppslutning blant folk, og samholdet i Unio-fellesskapet er sterkere enn noen gang, sier Unios sjeføkonom.

SSBs siste konjunkturtendenser fra forrige uke og nasjonalregnskapstallene fra 1. kvartal viser at det går godt i industrien. Aktivitetstapet fra våren 2020 er så godt som tatt inn igjen. I 1. kvartal økte produksjonen med 2 prosent fra kvartalet før, og bidro dermed til å dempe nedgangen i BNP Fastlands-Norge betydelig i dette kvartalet som ble rammet av den andre nedstengningen.

– Det var positive bidrag fra alle industrigrener. Dette viser at industrien er en av de næringene som har kommet best ut av pandemien. Det er viktig at partene i frontfaget ser denne sammenhengen og gir arbeidstakerne sin rettmessige del av verdiskapingen.

 

Mer lesning hos SSB