Stor opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni

Fra onsdag 2. juni vil over 22 500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter være i streik over hele landet.

Unio kommune tar ut over 13 300 flere i streik, mens Unio Oslo kommune tar ut over 1 200 flere i streik. Tre nye kommuner blir berørt.

Lærere, barnehagelærere, sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte fra 16 kommuner og ti fylkeskommuner tas ut fra Alta i nord til Kristiansand, inkludert Oslo.

Kommunene som allerede er berørt, og hvor det nå blir opptrapping, er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund, samt Oslo. I tillegg blir Fredrikstad, Porsgrunn og Drammen berørt i det nye uttaket.

Se alltid unio.no for oppdaterte lister, da det kan skje endringer og oppdateringer.

– KS ga oss ikke noe annet valg

Nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF), Silje Naustvik, er en del av Unios streikeledelse.

– Vår streik er fortsatt ansvarlig. Vi tar også særskilte hensyn til arbeid som direkte berører pandemien, sier hun.

Silje Naustvik, nestleder i Norsk sykepleierforbund (NSF) og i Unio kommune.

Naustvik minner om at er mulig for kommunene å søke om dispensasjon. Slike søknader blir fortløpende behandlet.

– Det er beklagelig at vi må bruke streik som virkemiddel, men det er KS som ikke har kommet oss i møte. Lønnstilbudet var for dårlig. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive. KS ga oss i realiteten ikke noe annet valg, sier hun, og fortsetter:

– Våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet. Det er komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår uunnværlige kompetanse stopper Norge, understreker Naustvik.

Kritisk mangel på kompetanse

Likevel er det kritisk mangel på kompetanse både i barnehage og skole og helse- og omsorgstjenestene.

– KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier at det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. Det er åpenbart at lønnsnivået er for lavt til å beholde, mobilisere og rekruttere helsepersonell. Nye tall fra Nav viser at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7 000 sykepleiere, en økning på 1 800 bare på ett år, og vi vet at mangelen er størst i kommunene, sier hun.

Bemanningskartleggingen i sykehjem, hjemmesykepleie og heldøgns-omsorgsboliger viser at grovt sett 1 av 5 sykepleiervakter ikke dekkes av sykepleier.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen er utført av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen årsverk utført av personer uten lærerutdanning 21 prosent. I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av de som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.

Også opptrapping i Oslo kommune

– Vi gjør en stor, men ansvarlig opptrapping av streiken. Med denne opptrappingen av streiken forventer vi at Oslo kommune kommer tilbake til forhandlingsbordet slik at vi kan bli enige om en løsning. Den løsningen må vise at Oslo kommune tar på alvor de store utfordringene med å rekruttere høyt utdannede som står for uunnværlige tjenester til byens innbyggere, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Aina Skjefstad Andersen i streikeskjorte
Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder for Unio Oslo kommune.

Selv om streikeuttaket som gjøres nå er stort og vil merkes, er det mulig for Oslo kommune å søke dispensasjon.

– Ingen ønsker at en streik skal ramme en tredjepart og det er ikke noe vi tar lett på. Søknader om dispensasjon fra streiken vil bli vurdert raskt. Det er likevel Oslo kommune som må ta ansvaret for situasjonen vi er kommet i og som gjør at det er nødvendig med streik nå, sier Skjefstad Andersen.

Over 600 personer er allerede i streik etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Dermed vil over 1 900 Unio-medlemmer i Oslo være i streik fra onsdag, ved barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker, administrative stillinger og Nav, i bydelene Vestre Aker, St. Hanshaugen, Nordre Aker og Alna.

Sliter med store rekrutteringsproblemer

I Oslo er det allerede betydelige problemer med rekruttering, blant annet innenfor skole og helse.

– SSB-tall viser at i Oslo består over 20 prosent av årsverkene av personer uten godkjent lærerutdanning, både i grunnskolen og videregående. Alle elevene får dermed ikke undervisning av en kvalifisert lærer, sier Skjefstad Andersen.

Innenfor helse rapporterer 75 prosent av kommunene at sykepleiere er den yrkesgruppen som det er vanskeligst å rekruttere.

– Ekstra utfordrende er det for Oslo, da kommunen har sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft med andre nærliggende kommuner, i tillegg til det private næringsliv og flere helseforetak, påpeker Skjefstad Andersen.

Hun etterlyser svar på hva Oslo kommune egentlig har gjort for å få godt kvalifiserte folk til å søke seg til og bli værende i de uunnværlige jobbene i barnehager og skoler, helse- og omsorgstjenestene og andre kommunale tjenester.