Streik: Dette må du som er leder vite

Her er svar på spørsmål du som er leder kan trenge nå under Unio-streiken. 

 

  • Hvordan vet jeg hvem som er arbeidsgivers representant under streiken? 
Dette vil øverste leder i virksomheten kunne svare på. Øverste leder tas ikke ut i streik, og som hovedregel tas heller ikke øverste leder av personalfunksjonen ut i en streik, dette jamfør Hovedavtalen § 5-1-2.

 

  • Hvordan søker jeg om dispensasjon for ansatte? 
Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som vurderer behovet først og eventuelt sender inn søknad til lokal streikekomité om dette.  Lokalt konfliktberedskapsutvalg skal skriftlig informere arbeidsgiver om Unios rutiner i forbindelse med behandling av dispensasjonssøknader. Under en streik anbefales daglige møter mellom arbeidsgiver og streikeledelsen hvor dispensasjonssøknader overleveres.

 

  • Hva er reglene for å søke om dispensasjon? 
Kort om framgangsmåten: Søknaden skal være skriftlig og undertegnes av kommunens øverste leder. Søknadene må være begrunnet. Dispensasjonssøknaden skal kun gjelde for enkeltmedlemmer, én bestemt arbeidsoppgave eller funksjon. Dispensasjonssøknaden skal gjelde for maksimalt én dag av gangen. Dispensasjonssøknader skal i første omgang behandles av lokal streikekomité, og vil deretter avgjøres sentralt. Dersom det blir avslag og arbeidsgiver vil anke avslaget skal arbeidsgiver umiddelbart sende ankesøknad direkte til den sentrale streikekomiteen. Rutinene skal være nærmere beskrevet i skriftlig informasjon som arbeidsgiver skal ha mottatt.
Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.  I livstruende situasjoner skal dispensasjonssøknader alltid innvilges.  Ellers må det utvises særlig aktsomhet ved behandling av søknader som begrunnes med fare for liv og helse.

 

  • Hvordan skal jeg forholde meg til de tillitsvalgte under streiken? 
Alt ordinært partsamarbeid skal opphøre under en konflikt. Kontakt med de tillitsvalgte skal begrenses til saker som angår streiken.

 

  • Hva har jeg som leder lov å gjøre hvis egen arbeidsplass er eller blir direkte rammet av streiken?
De som ikke er tatt ut i streik skal fortsette sitt ordinære arbeid. Du kan ikke la andre arbeidstakere overta arbeidsoppgavene til de som er i streik. Det er kun den øverste leder av virksomheten som vil kunne utføre den streikens oppgaver.

 

  • Hvordan kan jeg holde kontakten med ansatte under streiken? 
Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge de er i streik. Kontakt med arbeidsgiver skal begrenses til den kontakt de lokale tillitsvalgte har om saker som utelukkende angår streiken – eksempelvis dispensasjonssøknader

 

  • Hvordan skal jeg forholde meg til ansatte som ikke er organisert under streiken? 
Ansatte som ikke er organisert skal fortsette med sitt ordinære arbeid og ikke overta arbeidsoppgavene til de streikende.

 

  • Min arbeidsplass er ikke tatt ut i streik foreløpig, hvordan skal jeg forholde meg til streiken?
Selv om din arbeidsplass ikke er tatt ut i streik, er den likevel berørt av konflikten. Alt ordinært partsamarbeid skal opphøre under en konflikt. Det betyr for eksempel at det ikke vil foregå samarbeid etter hovedavtalen med den tillitsvalgte. Du må være forberedt på at din arbeidsplass også kan berøres av streik dersom streiken trappes opp.

 

  • Hva kan tillitsvalgte be mine ansatte om før min arbeidsplass er tatt ut i streik? 
Den arbeidsplasstillitsvalgte kan fremdeles avholde klubbmøter med medlemmene med organisasjonssaker og informasjon om streiken.

 

  • Hvem sitt ansvar er det å varsle ansatte om streiken, har jeg en rolle i det?
Det er Unios ansvar og varsle medlemmene om hvorvidt de er tatt ut i streik.

Les også denne saken om du er tatt ut i streik: 

Les denne saken om din arbeidsplass ikke er tatt ut i streik:

Fra torsdag 27. mai er det streik.