Unio-kongressen 2021: – Lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap

Styret i Unio har valgt ut tre temaer som skal behandles i forkant av og på Unio-kongressen 2021, som finner sted 8. og 9. desember. Disse temaene er “Den norske modellen for lønnsdannelse”, “Bærekraft og klima” og “Beredskap”.

Til forberedelse av disse temaene blir det lagt opp til en debatt i Unios forbund. Som grunnlag for denne debatten er det utarbeidet tre debattnotater, som kan lastes ned nedenfor.

– Hensikten med debattnotatene er å øke kunnskapen, engasjementet og ikke minst utvikle Unios og forbundenes politikk og politiske mål innenfor lønnsdannelse, bærekraft og klima og beredskap, sier sekretariatssjef Jon Olav Bjergene i Unio.

– Vi håper på en god og grundig behandling i de ulike forbundene slik at vi kan få gode, kunnskapsrike og konstruktive debatter og vedtak om disse viktige temaene på Unio-kongressen, sier Bjergene.

Sakene skal ellers forberedes slik:
20. august: Frist for innsending av innspill fra forbundene basert på de tre debattnotatene.
Senest 8. oktober: Innkalling til kongressen med saksliste sendes ut.
Senest 27. oktober: Sakspapirer sendes ut.

Den norske modellen og lønnsdannelse

Debattnotatet er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Det oppfordres særskilt til debatt og vurdering av den norske modellen som sådan og dens konsekvenser og om Unio fortsatt bør støtte modellen med konsekvensvurderinger av aktuelle handlingsalternativer. Videre bes om en vurdering av om modellen sikrer velferd, sysselsetting, stabil økonomi og konkurransekraft m.m., herunder om modellen anvendes fleksibelt nok og gir tilstrekkelig mulighet for lønnsutjevning/-utvikling over tid.

Notatet tar også for seg lønnsforskjeller, likelønn og handlingsrom for lønnsdannelse for Unios medlemmer Etter hvert tema følger spørsmål til diskusjon. Her kan du laste ned debattnotatet Den norske modellen og lønnsdannelse

Bærekraft og klima

Debattnotat a) om klima er utarbeidet av Cicero – senter for klimaforskning og tar for seg følgende tema:
• Grønne avgifter og subsidier for klimavennlig omstilling av samfunnet
• Grønne offentlige innkjøp
• Grønt partssamarbeid – prosesskrav

Debattnotat b) om Unio og bærekraftsmålene er utarbeidet av Fafo med blant annet bakgrunn i Fafo-undersøkelsen Profesjonene og bærekraftsmålene.
Flere av Unio-forbundene har jobbet spesielt med 5 av de 17 bærekraftsmålene:
• Mål 3 God helse og livskvalitet
• Mål 4 God utdanning
• Mål 5 Likestilling
• Mål 8 Anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst (sammen med mål 17 om samarbeid)
• Mål 13 Stoppe klimaendringene

I notatet omtales disse målene, men også andre av de totalt 17 bærekraftsmålene. Etter hvert tema følger spørsmål til diskusjon. Her kan du laste ned debattnotatet om Bærekraft og klima

Beredskap

Notatet er utarbeidet av Unio og har en innledende del med beskrivelser av temaene samfunnssikkerhet og beredskap før følgende trusler tematiseres under overskriften «Ulike trusler og kriser»:
• Koronapandemien
• Ekstremisme og terror
• Digitalisering og digital sårbarhet
• Demokratisk beredskap
• Klimaendringer og klimatilpasning

Spørsmålene til diskusjon er delt i tre bolker – lærdommer fra pandemien, generell beredskap (overordnede spørsmål knyttet til all type beredskap) og klimatilpasning. Her kan du laste ned debattnotat om Beredskap

Les mer på Kongress 2021-siden