Arbeidsgiverne har ansvaret for lønnsnivået og må sterkere på banen i årets lønnsoppgjør

Unio mener at arbeidsgiverne må klarere på banen for å rette opp skjevhetene fra lønnsoppgjøret i fjor. – Arbeidsgivere i stat, kommuner og helseforetak har et spesielt ansvar for rekruttering og lønnsnivå for sine ansatte. Flere av Unios yrkesgrupper har lavt lønnsnivå og store lønnsmessige etterslep. Dette må rettes opp innenfor en fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Modellens handlingsrom må utnyttes.

Dette er oppsummert Unios inntektspolitiske uttalelse som ble vedtatt av Unios styre i dag.

Her heter det at Unios medlemsgrupper, som alle har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien, må få uttelling i årets lønnsoppgjør.

– Det er et unisont krav fra våre medlemsforbund at de med høyere utdanning i offentlig sektor må få en klar og tydelig reallønnsvekst, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Unio forventer at årets tariffoppgjør må gi lønnsmessig uttelling for våre grupper som lojalt har holdt seg innenfor frontfagsramma i 2020, mens andre tok ut mer. Det må sikres god reallønnsvekst. Det er nødvendig for at ansatte i offentlig sektor skal slutte opp om frontfagsmodellen, slår Unio-lederen fast.

Unio krever at lønnsoppgjøret for Unios medlemmer blir høyere enn ramma i frontfaget:

I årets mellomoppgjør er det flere forhold som tilsier at Unios grupper skal komme godt ut. Offentlig sektor var nærmest alene om å holde seg innenfor frontfagsramma i kriseåret 2020. Flere av utdanningsgruppene har lav lønn og store etterslep. Lønn må brukes for å løse rekrutteringsproblemer og bekjempe verdsettingsdiskriminering. Det er derfor nødvendig at mellomoppgjøret 2021 sikrer kjøpekraftforbedring og at resultatet i offentlig sektor blir høyere enn frontfagsramma.

Unio kjemper for at utdanning og kompetanse skal lønne seg bedre. Det er avgjørende for kvaliteten på de tjenestene som hele samfunnet er avhengig av. Offentlig sektor må tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode tjenestepensjonsordninger. Ifølge TBU tjener kommunalt ansatte 95 000 kroner mindre enn ansatte i industrien.

Derfor mener Unio at stat, kommuner og helseforetak  i større grad må verdsette utdanning, kompetanse og ansvar, bekjempe verdsettingsdiskriminering, arbeide for likelønn og kompensere for ulempe, belastning og risiko. Det er også store rekrutteringsproblemer i store deler av offentlig sektor.

Offentlig verdiskaping må verdsettes

Ragnhild Lied understreker at pandemien har vist hvor viktig offentlig sektor er for den samlede verdiskaping i samfunnet.

– Ansatte i offentlig sektor leverer gode tjenester som er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet. En kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor er et viktig konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Den er avgjørende i taklingen av store kriser som koronapandemien og sentral for privat sektors evne til omstilling og nyskaping. Her står Unios yrkesgrupper helt sentralt.

I Unios inntektspolitiske uttalelse legges det vekt på at koronapandemien har vist at offentlig og privat sektor er avhengige av hverandre.

Manglende vilje til å prioritere helsesektoren over tid gjorde at samfunnet måtte stenges ned når pandemien traff Norge. Kapasiteten i helsevesenet er fortsatt styrende for dimensjoneringen av smitteverntiltakene. Dette setter fortsatt viktige deler av velferdssamfunnet, som barnehager, skoler, barnevern m.m. overfor store utfordringer.

– Offentlig sektor må brukes aktivt, og helsevesenet må styrkes slik at vi ikke havner i samme situasjon ved neste krise. Kommunene må kompenseres og stimuleres slik at de kan sysselsette flere, avslutter Ragnhild Lied.

Unios overordnede føringer oppsummert i inntektspolitisk uttalelse: 

  • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig.
  • Unio krever at årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst for de med høyere utdanning.
  • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon.
  • Der avtalesystemet tilsier det, kan generelle prosentvise tillegg prioriteres.
  • Unio krever at det gis fullt skattefradrag for fagforeningskontingent.

Les hele uttalelsen her