Flere ensomme studenter: – Nå må campusene åpne!

Studiebarometeret viser at koronapandemien har redusert undervisningskvaliteten og studiemotivasjon, og den har ført til mange ensomme studenter. – Det viktigste nå er å åpne lesesaler og biblioteker igjen, sier seniorrådgiver Eli-Karin Flagtvedt i Unio.

I dag kom den årlige studentundersøkelsen Studiebarometeret. 30.000 studenter har svart på undersøkelsen som handler om opplevd studiekvalitet.

Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

– At studentene har fått en forverret studiesituasjon har vi fått mange eksempler på helt fra 12. mars. Men funnene i årets Studiebarometer, som bekreftet dette, gir stor grunn til bekymring. Et godt tiltak er å åpne campus igjen. Det gir for eksempel ingen mening at universitetsbibliotekene er stengt når offentlige bibliotek er åpne, sier Flagtvedt.

Særlig kritisk ser arbeidssituasjonen for studentene ut til å ha vært når campus, lesesaler og biblioteker ble stengt, og studentene måtte følge undervisningen hjemmefra. 6 av 10 av de som svarte på undersøkelsen, oppga at de ikke hadde egnet arbeidsplass hjemme, og at dette var det største hinderet for nettbasert undervisning.

Nettbasert undervisning ikke godt nok

Når det gjelder undervisningstilbudet mener 7 av 10 mener at det enten ble noe eller betydelig dårligere etter 12. mars, og at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter at den ble digital. Nesten like mange synes nettundervisningen var lite motiverende.

Seniorrådgiver Eli-Karin Flagtvedt i Unio.

Et stort flertall av studentene oppga at undervisningstilbudet ble redusert etter 12. mars.

– Her utmerket flere profesjonsstudier seg. Blant disse var barnehagelærere og sykepleie. Her mente rundt 40 prosent at studietilbudet ble redusert. Blant barnehagelærerne var det mange studenter som mente at underviserne ikke lage gode nok nettbaserte undervisningsopplegg, sier Flagtvedt.

Blant sykepleierne oppga mange at forelesninger og seminarer ble avlyst i vårsemesteret, nesten 8 av 10 oppga at dette skjedde én eller flere ganger, og litt over 10 prosent oppga at alle ble avlyst.

– Overgangen til nettundervisning har også gjort det vanskeligere å gjennomføre studentaktive undervisningsformer. Blant studentene på politihøgskolen oppga mange at undervisningstilbudet ble betydelig redusert og forelesninger og seminarer ble avlyst i vårsemesteret, forklarer Flagtvedt.

Heller ikke veiledningen til studentene har vært god, bare 35 prosent svarer at veiledningen over nett fungerte som et godt alternativ til vanlig veiledning.

Studentene har brukt mer tid på egenstudier og mindre tid på organiserte læringsaktiviteter, sammenliknet med tiden før koronaen.

Redusert omfang av praksis

Mange av profesjonsstudiene har store innslag av praksis i utdanningene. Ifølge undersøkelsen ble omfanget av praksisperioder redusert.

– Rundt 90 prosent av svarene viser at blant andre ergoterapeutstudenter og fysioterapeutstudenter fikk mindre praksis. Innenfor sykepleie oppga under halvparten av dette ble mindre brukt, så her kan det virke som om praksisandelen i mindre grad ble redusert, slutter Eli-Karin Flagtvedt.

Fakta om Studiebarometeret:

Den 8. utgaven ble gjennomført høsten 2020 og dekker rundt 1 800 studieprogram. Målgrunnen er andreårsstudenter på bachelor- og masterprogrammer, samt andre- og femteårsstudenter på integrerte mastergradsutdanninger på fem eller seks år.

30 000 studenter besvarte undersøkelsen, dette er en svarprosent på 44.

Mange av spørsmålene i årets undersøkelse knytter seg til koronaen.

Se flere detaljer på www.studiebarometeret.no