Unio har ekstra høye forventninger til FNs kvinnekommisjon i år

– I Unio har vi ekstra høye forventninger til at årets kvinnekommisjon, særlig sett i lys av hvordan pandemien rammer kvinner både privat og i arbeidslivet. Som flere av Unios medlemmer, er kvinner i yrker som gjør dem særlig eksponert for Covid-19.

Det skriver Unio-leder Ragnhild Lied i et brev til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i forkant av årets CSW (The Commission of the Status of Women), på norsk kalt FNs kvinnekommisjon. Hvert år i mars arrangeres en to-ukers konferanse i New York for å diskutere globale kvinne- og likestillingsspørsmål. Myndigheter, sentrale politikere og ministre, sivilt samfunn og internasjonal fagbevegelse er på plass. I år blir også denne konferansen digital. Unio er likevel like engasjert i konferansen.

Unio-leder Ragnhild Lied har skrevet brev til likestillingsministeren.

– De siste årene har internasjonalt likestillingsarbeid dreid seg om kampen mot tilbakeslag. Den politiske erklæringen fra fjorårets kvinnekommisjon er et eksempel på dette. Sammen med den globale fagbevegelsen oppfatter Unio erklæringen som defensiv. Resultatet manglet dimensjonen som kunne bringe Beijing-erklæringens ambisjoner videre, skriver Lied til Raja.

Unio håper at norske myndigheter vil føre en offensiv og inkluderende likestillingspolitikk i forhandlingene om en politisk erklæring og i debattene under CSW65.

Unio mener følgende tema bør prioriteres:

  • Arbeidsliv – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om økonomisk likestilling. Kvinners rett til produktive og anstendig arbeid (decent work) må fremmes.
  • Utdanning – likestilling og deltakelse i samfunnet handler om kunnskap og utdanning.
  • Bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet

Arbeidslivet særlig viktig

Kvinners mulighet til å forsørge seg selv er grunnleggende for å oppnå likestilling i samfunnet. Derfor er arbeidsliv viktig.  Lied ber derfor norske myndigheter vektlegge samarbeid med partene i arbeidslivet som en forutsetning for likestilling i samfunnet. Unio ønsker en politisk erklæring som har klar referanse til betydningen partene i arbeidslivet har for å oppnå likestilling.

– I Norge kom flere av de likestillingsfremmende ordninger først som krav fra fagbevegelsen eller som resultat av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoners forhandlinger. Kvinners pensjon, fødselspermisjon, et styrket vern i likestillings- og diskrimineringsloven er eksempler på dette, skriver Lied.

Likestillingsminister Abid Q. Raja inviterte tirsdag til innspillsmøte om årets kvinnekommisjon; CSW65.

Tillit og samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndigheter har vært avgjørende for oppbygging av nasjonale velferdsløsninger og -sikkerhetsnett.

– Disse erfaringene bør trekkes fram i en global kontekst. Globalt er det fortsatt store utfordringer knyttet til retten til å organisere seg i fagforeninger og retten til å forhandle samlet på en arbeidsplass. Det dreier seg om brudd på menneskerettigheter og svekker kvinners forhandlingsstyrke.

Tirsdag 26. januar inviterte likestillingsministeren sivilt samfunn og partene i arbeidslivet til et innspillsmøte. Unio stilte med internasjonal sekretær Liz Helgesen, som følger konferansen og er delegat i ITUC (global fagbevegelse), og likestillingspolitisk rådgiver Nora Sørensen.