SV foreslår tiltak for likelønn – her er Unios innspill

SV foreslår i Stortinget en rekke tiltak for å tette gapet mellom menn og kvinners lønn. Unio har møtt forslagsstillerne og levert et skriftlig innspill. – Unio er som eneste hovedorganisasjon opptatt av at slik frontfaget praktiseres, vil de kvinnedominerte utdanningsgruppene ikke komme opp på samme lønnsnivå som sammenlignbare mannsdominerte grupper.

Stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV)

Det slår Unio fast i sitt innspill.

Det er et såkalt dokument 8-forslag som i disse dager behandles i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. «Krafttak for likelønn» heter det. Siden dette er en svært viktig sak for Unio, inviterte vi SVs stortingsrepresentant i komiteen, Freddy André Øvstegård, til et digitalt møte med Unios likestillingsgruppe, der alle Unios forbund er representert.

For Unio er det viktig å påpeke at kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Dette er den viktigste årsaken til likelønnsgapet. Det er forskerne samstemte i.

Tall fra Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) viser at likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Likelønnsgapet mellom privat og offentlig sektor rammer også menn som er ansatt i kvinnedominerte yrker i det offentlige. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og lav verdsetting av kvinnedominert sektor går i stor grad ut over dem med høyere utdanning i offentlig sektor – som for eksempel lærere og sykepleiere. År etter år viser tallene at de med en høyskole- eller universitetsutdannelse på 3 år eller mer i offentlig sektor får 80 prosent av hva de får betalt i tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor.

Det var viktig for Unio å understreke overfor Øvstegård at det er krevende å heve lønnsnivået til disse gruppene fordi vi møter en streng praktisering av frontfags-modellen, der ramma som er framforhandlet av industrien (frontfaget) ikke er bunn eller topp, men en fasit. Dette til tross for at Holden III (NOU 2013: Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi) stadfester at rammen gitt i frontfaget ikke skal være en fasit, men en norm.

Du kan lese Unios innspill her