Streiken over: En seier for kirkens framtid!

– Dette er en seier for kirkens framtid! Den måned-lange streiken har ført fram og vi har sikret morgendagens prester samme lønnsnivå som dagens prester, sier Unio KAs forhandlingsleder, Kristian Mollestad.

Vi er stolte over våre streikende medlemmer og kollegene fra andre forbund som har stått så støtt i streiken gjennom fire lange uker.

– Tusen takk for innsatsen og solidariteten med hverandre og kommende kolleger! Vi er lettet og glade for å kunne sende våre medlemmer tilbake på jobb for og blant kirkens medlemmer, sier Mollestad.

Unio KA består av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Partene skal jobbe videre fram mot et enhetlig lønnssystem

Våre foreløpige beregninger viser at det nye kravet KA fremmet i sitt forslag til løsning 29.12. beløper seg til et samlet brutto lønnstap på 10 millioner kroner for prestene. Enkelte prester ville fått opp mot 30 000 kroner i brutto lønnsreduksjon. Et slikt tap verken kunne eller ville vi akseptere på vegne av våre medlemmer.

Nå er partene blitt enige om et partssammensatt arbeid som skal se nærmere på en ny, felles innretning på tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den norske kirke.

Unio KA mener vi bør jobbe for at ansatte som jobber sammen får samme tilleggslønn for arbeid på samme tid. Dette er viktig for det lokale arbeidsfellesskapet, gjensidig forståelse og arbeidsfordeling i staben.

Det er naturlig at kirkemusikeren, kirketjeneren og presten får det samme tillegget når de jobber sammen for å gi menigheten høytidsgudstjeneste på første juledag. Det er nødvendig at kateketen og presten og ungdomsarbeideren kommer hjem fra konfirmantleir og har samme forutsigbarhet på hvilke timer som skal avspaseres og hvor mye tilleggslønn de skal ha for arbeid på kveld, natt og helg.

Forpliktende partssamarbeid mot 2022

Gjennom meklingen er partene derfor blitt enige om å jobbe videre sammen gjennom forpliktende utvalgsarbeid fram mot neste hovedoppgjør i 2022. Målet er enhetlige satser for tilleggslønn og andre nødvendige tilpasninger for å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke.

Unio KAs krav om et lønnsløft for ansatte med fire års høyere utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning blir også arbeidet videre med gjennom et partssammensatt utvalg. Dette utvalget skal foreslå hvilke stillingskoder og kriterier som skal legges til grunn, samt kartlegge omfang og kostnader ved dette. Målsettingen er å fylle lønnsgruppe 4B med innhold i mellomoppgjøret 2021.

Jobbe videre sammen

Vi opplever at KAs manglende vilje til å finne løsninger gjennom ordinære forhandlinger har gjort samarbeidet mellom partene vanskelig. Situasjonen ble ikke mindre krevende ved at KA valgte å bryte med vanlig forhandlingsskikk ved å offentliggjøre sitt forslag til løsning før meklingen.

Det er et krevende partssamarbeid som ligger foran oss. Vi er likevel innstilt på å gå inn i dette arbeidet med vilje til å finne gode løsninger, til beste for våre medlemmer og kirken. Vi forutsetter at KA vil gjøre det samme.

Økonomiske resultater

Som i de fleste andre tariffområder, har partene i tariffområde KA blitt enige om en ramme som følger frontfagets 1,7 prosent.

Dette betyr likevel ikke at den enkelte får en lønnsøkning på 1,7 prosent i dette oppgjøret. Dette henger sammen med det som på tariffspråk heter overheng og glidning. Oversatt betyr det: store deler av den økonomiske rammen er allerede «spist opp» på grunn av den lønnsøkningen som ble gitt i fjor (overheng) og den lønnsøkningen som følger av ansiennitetsopprykk, stillingsbytter og andre individuelle lønnspåslag (glidning).

Slik regnes lønnen ut

Den overordnet økonomiske rammen er den gjennomsnittlige lønnsøkningen fra ett kalenderår til det neste. En ramme på 1,7 prosent betyr at den samlede gjennomsnittslønna for alle arbeidstakerne i kirken skal være 1,7 prosent høyere enn gjennomsnittslønna året før. Rammen for årets lønnsoppgjør består derfor av:

  • overhenget, som er helårsvirkningen av lønnsøkningen alle ansatte fikk i 2019
  • glidningen, som er summen av alle individuelle lønnsøkninger som er oppstått gjennom året
  • årets lønnstillegg, som er den lønnsøkningen du ser på lønnsslippen etter dette tariffoppgjøret

Hva får den enkelte i lønnstillegg etter dette tariffoppgjøret?

Ansatte i fellesråd/menighetsråd :

Det gis sentrale tillegg pr 1.9.20 til ansatte i kapittel 4, punkt 4.6, lønnsgruppe 1-5:

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres i henhold til dette.

Merknad til lønnsgruppe 4b: Lønnsgruppe 4b skal anvendes for stillingsinnehavere i lønnsgruppe 4 som må ha ytterlige ett års nødvendig tilleggsutdanning. Med nødvendig tilleggsutdanning menes utdanning som er nødvendig for utførelsen av arbeidet.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg for lønnsgruppe 4B. Utvalget skal foreslå stillingskoder og kriterier, kartlegge omfang og kostnader knyttet 4B innen 1.5. 2021.

Målet med dette arbeidet er å legge grunnlag for at partene kan forhandle om stillingskoder og lønnsnivå i mellomoppgjøret 2021.

Ny garantilønnstabell pr. 1.9.20

Lønnstillegg til unormerte stillinger:

Tilsatte i stillingskodene 5160, 5242, 5241, 5246, 5104, 5219, 5201, 5102, 5224, 5245, 5260 og 5199 gis et tillegg på 0,3% med virkning fra 1.9.2020. Dette gjelder ikke for de som lokalt er knyttet til en bestemt lønnsgruppe 1 – 5, jf. HTA kapittel 4, pkt. 4.5.7.

Ansatte i rettssubjektet Den norske kirke:

Det gis et tillegg til alle arbeidstakere innplassert i lønnsgrupper og unormerte stillinger i kapittel 4, pkt. 4.7 på 0,2% med virkning fra 1.9.2020.

Garantilønn i alle lønnsgrupper, samt laveste årslønn/garantilønn på alle unormerte stillingskoder, øker tilsvarende.

Endring i lønnsgruppene for sokneprest, kapellan og prostiprest:

Med virkning fra 1.5.2021 gjennomføres følgende for 0922 Kapellan, 1537 Prostiprest og 1555 Sokneprest:

  • Ansatte som i dag er innplassert i alternativ 1-5 i nevnte stillingskoder overføres til alternativ 6 med reell ansiennitet med virkning fra 01.05.21.
  • De nederste 5 alternativene i lønnsgrupper for sokneprest, kapellan og prostiprest slettes med virkning fra 01.05.21. Dagens alternativ 6 blir nytt alternativ 1 osv.

Protokollen er her