Unio: Glad for klimaplan, men partene i arbeidslivet må med

Unio er glad for at regjeringen nå kommer med en klimaplan, men legger til grunn at både regjeringen og Stortinget tar partene i arbeidslivet med i det videre arbeidet med å utvikle, implementere og iverksette klimaplanen.

Regjeringen legger fram sin klimaplan i dag.

– Forskning, kunnskap og kompetanse er helt grunnleggende hvis vi skal løse klima- og miljøutfordringer. Kunnskap og kompetanse blir til når ulike fagmiljøer og partene i arbeidslivet trekkes med, sier leder av Unio, Ragnhild Lied.

For å nå klimamålene må produksjon og forbruk dreies i mer miljøvennlig retning. Vi må få mer miljøvennlige varer og tjenester, og begrense bruken av ikke-fornybare ressurser. Økt satsing på forskning kan gi nye næringer og arbeidsplasser.

Involvering, deltakelse og medvirkning

Omstillingen må foregå på en rettferdig måte slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får en urimelig stor belastning.

– Skal vi lykkes i klimapolitikken må politikerne ha folk med seg, ikke mot seg. Det har vi gode virkemidler til å oppnå. Involvering, deltakelse og medvirkning er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klimakutt og grønn omstilling, sier Lied.

Unio krever at:

  • Arbeidstakerorganisasjonene gjennom medbestemmelse gis en viktig rolle i utviklingen og gjennomføringen av klima- og bærekraftpolitikken.
  • Sentrale og lokale myndigheter sammen med arbeidsgivere og fagbevegelsen identifiserer en tydelig forbindelse mellom klima- og miljøpolitikk og arbeidslivspolitikk.
  • Partene i arbeidslivet involveres tett i arbeidet i det klimatekniske beregningsutvalget.
  • Staten og kommunene går foran og bruker den offentlige innkjøpskraften til å skape et marked for grønn teknologi og grønne produkter og setter klare, grønne krav til offentlige innkjøp, innenfor alle sektorer der det offentlige kjøper tjenester og produkter.
  • Det føres en bærekraftig og klimavennlig økonomisk politikk med økt satsing på klimavennlig transport, avfallshåndtering og energibruk.

Suksess sammen med partene i arbeidslivet

– All historisk erfaring viser at store omstillinger skjer best i samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Det gjelder i høyeste grad også i den grønne omstillingen. Unio er helt enig i at vi både skal og må gjennom et grønt skifte for å sikre et fortsatt bærekraftig velferdssamfunn, med flere grønne jobber og vesentlig lavere klimautslipp, sier Unio-lederen.

Offentlig sektor som arbeidsgiver må ta et større ansvar for å skape gode og attraktive fagmiljøer som sikrer tilstrekkelig klima- og miljøkompetanse.

Klima- og bærekraftperspektivet må integreres i hele utdanningsløpet og bidra til at alle kan ta informerte valg. Gjennom yrkesutøvelsen må det sikres at klima og bærekraft er gjennomgående i all virksomhet.

Regjeringens klimaplan

For første gang legger regjeringen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fram et utslippsbudsjett for årene 2021–2030, slik blant andre Unio har etterlyst.

For første gang legger regjeringen og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fram et utslippsbudsjett for årene 2021–2030. Foto: Regjeringen / Bjørn H. Stuedal

Omtrent halvparten av norske utslipp er regulert av EUs system for klimakvoter. Det omfatter mesteparten av utslippene fra industri, petroleum og luftfart.

Den andre halvparten er ikke-kvotepliktige utslipp fra transport, jordbruk, avfall, energiforsyning, oppvarming og fluorholdige gasser, samt noe industri og petroleum.

Avtalen Norge har med EU betyr at Norge får et budsjett for ikke-kvotepliktige utslipp i ti år. Utslippsbudsjettet innebærer at utslippsreduksjonene i alle årene teller, ikke bare utslippsnivået i 2030.