Mekling i lønnsoppgjøret i kirken: Unios krav

Partene i lønnsoppgjøret i kirken møtes til mekling hos riksmekleren 10.–11. desember. Unio er opptatt av å sikre rekruttering innenfor ansvarlige, økonomiske rammer.

– Årets lønnsoppgjør har en svært begrenset økonomi. Vi er ansvarlige. Derfor er kravene vi har fremmet overfor KA innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent, sier Kristian Mollestad, Unio KAs forhandlingsleder.

Unio KA består av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Kirken må betale for den kompetansen som kreves

Unio KAs krav har to viktige målsettinger. Kirken har en rekrutteringskrise vi som tariffparter må bidra til å løse. Lønn er ikke det eneste virkemiddelet, men det er dette tariffpartene kan gjøre noe med nå. Det er derfor vårt krav i forhandlingene å beholde det lønnsnivået som er etablert gjennom de siste årene.

– Vi mener det er et svært dårlig signal å gi til dagens teologistudenter at de vil bli tilbudt lavere lønn enn det dagens prester får, sier Mollestad.

Unio-forbundene er opptatt av at kirken må betale for den kompetansen som kreves. Derfor er det videre fremmet krav om at ansatte med fem års utdanning (fire års utdanning og et års nødvendig tilleggsutdanning) i fellesråd og menigheter skal få et løft ved å bli innplassert i ny lønnsgruppe (4B) som partene opprettet for to år siden.

Sikre videreføring av dagens lønnsnivå for prester

Unio KA har fremmet et krav om å fjerne de laveste alternativene i lønnsgruppene for kapellan, prostiprest og sokneprest. De aller fleste har allerede minst det lønnsnivået vi nå krever, og vil ikke få høyere lønn på grunn av dette kravet. Det vi krever er at framtidens prester ikke får lavere lønn enn dagens prester.

Vårt krav har sin begrunnelse i kirkens rekrutteringskrise. Kirkerådet regner selv med at kirken om 4 år vil mangle 200 prester. Derfor er det viktig at vi ikke svekker dagens lønns- og arbeidsvilkår. Vi tror det vil skade rekrutteringen. Kirken mangler ikke penger, den mangler ansatte.

Kravet vi har lagt inn kan bety at noen prester som i dag er i stilling bør løftes lønnsmessig for å komme på nivå med sine kolleger med tilsvarende ansiennitet. Totalt dreier dette seg om om lag 90 personer. Dette er det rom for innenfor frontfagets ramme på 1,7 prosent.

Vårt krav er også viktig for å opprettholde nødvendig mobilitet i presteskapet. Svært få prester vil flytte på seg hvis de risikerer en lavere lønn på sitt neste arbeidssted.

Kirkerådets rapport om rekruttering

I forrige uke ble det offentliggjort en rapport om rekrutteringssituasjonen i Den norske kirke med særlig blikk på de fire vigslede stillingene: prest, diakon, kateket og kantor. Rapporten, som er utarbeidet av PwC, viser at kirken har store rekrutteringsutfordringer for alle disse stillingene.

Verken PwC-rapporten eller rapporten fra Kirkerådets rekrutteringsprosjekt har undersøkt hvordan lønnsvilkårene spiller inn på rekruttering til kirkelige stillinger spesielt. Lønnsnivået i kirken er uansett så moderat at det er liten grunn til å tro at lønn i seg selv er den faktoren som spiller størst rolle når det gjelder å tiltrekke seg nye kandidater.

Likevel våger vi påstanden at svekkete lønnsvilkår neppe bidrar positivt.

 

Les også: Det kan blir streik i kirken før jul