Nå kan du stemme i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 11. november.

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 14. september, oppgjøret gikk da til mekling. Torsdag 15. oktober la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Forhandlingsutvalget, Unio stat, anbefaler meklingsresultatet, og legger vekt på:

  • En økonomisk ramme for oppgjøret på 1,7 % (som frontfaget).
  • Hele den disponible rammen gis som et prosentvis generelt tillegg.
  • Lønnstabellen og lønnsrammer videreføres
  • Fellesbestemmelsene videreføres og opparbeidede rettigheter sikres.
  • Forbedringer i de lokale forhandlingsbestemmelsene som bedre sikrer likeverdige parter.
  • Sikret godt statistikkverktøy for å gjennomføre gode forhandlinger både lokalt og sentralt.
  • Utvidet likestillingsbestemmelsene til også å gjelde andre former for diskriminering

De stemmeberettigede får tilsendt lenke til stemmegivningen.