Unio i møte om digitalisering med statsministeren

Statsminister Erna Solberg inviterte i dag arbeidslivets parter til dialog om digitalisering av Norge.  – Det er ikke mulig å ta steget inn i den nye digitale tidsalderen uten at medbestemmelse, kompetanse og sikkehetsdimensjonen er på plass, var Unio-nestleder Silje Naustviks klare melding i møtet.

Regjeringens digitaliseringsutvalg jobber med koordinering og framdrift på digitaliseringsfeltet. Statsminister Erna Solberg leder utvalget som består av regjeringsmedlemmer med porteføljer som er særlig viktige for digitalisering av Norge. Andre statsråder deltar ved behov. Denne gangen inviterte statsministeren arbeidslivets parter til å komme med innspill til utvalgets arbeid.

Statsministeren ønsket partenes synspunkter på digitaliseringsutfordringer, gode eksempler fra digitalisering i arbeidslivet, samt tanker om hvordan organisasjonene kan bidra til å løse framtidsutfordringene.

Naustviks hovedbudskap var knyttet til medbestemmelse, kompetanse og sikkerhet:

– Involvering og medbestemmelse er grunnleggende for å lykkes. Avanserte tekniske løsninger forutsetter dessuten en kompetanse som ofte er fraværende på den enkelte arbeidsplass. Samfunnet har rett og slett ikke råd til å planlegge for digitalisering uten medbestemmelse og kompetanse. I tillegg blir sikkerhetsdimensjonen viktigere og viktigere. Blant Unios grupper har eksempelvis håndtering av sikkerhet knyttet til brukeres personvern alltid stått sterkt.

Sist gang partene ble invitert til statsministerens utvalgt, var i forbindelse med lanseringen av regjeringens digitaliseringsstrategi «Digital21-strategien». I forbindelse med utfordringer knyttet til gjenreisning etter krisen vektlegger Naustvik samme budskap som sist møte:

– I veien videre er samspillet mellom offentlig og privat virksomhet, og tiltak som understøtter samspillet, helt avgjørende for et bærekraftig arbeids- og samfunnsliv.  Dette blir spesielt viktig nå som vi står overfor utfordrende gjenreisningsarbeid etter koronakrisen.

Silje Naustvik leder Unios «koronautvalg» som blant annet skal se på utfordringer og muligheter i -og etter koronatiden.

– Hvordan Unio-gruppene kan bidra til både konkurranse- og bærekraft gjennom sin profesjonskompetanse er en av utfordringene som står sentralt. Bruk av ny teknologi og innovative løsninger er opplagt en del av diskusjonen.