Varsling er en verdi, ikke et problem

Regjeringen har nå foreslått å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven. – Varslervernet er vesentlig styrket de siste fem årene. Når også Arbeidsmiljøloven har fått et helt nytt regelverk om varsling med virkning fra i år, vil innføring av et lavterskeltilbud bidra til et sterkere og mer effektivt varslervern for arbeidstakere, sier Unios fagsjef Henrik Dahle.

Forslaget går ut på at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å behandle denne typen tvister. Det støtter Unio, selv om vi hadde foretrukket at slike saker burde behandles av en egen nemnd. Det skriver Unio i sitt høringssvar. Dersom det ikke opprettes egen varslingsnemnd, mener Unio subsidiært at Diskrimineringsnemnda er best egnet til å behandle disse sakene.

Varslervern avgjørende

– Verdien av å ha et uavhengig sted å gå til i varslingssaker, både for varsler og den som varslet retter seg mot, kan være avgjørende for utfallet av saken. Det vil være ytterligere ett element på veien til et fullgodt varslervern. Det vil også signalisere en nulltoleranse for gjengjeldelse mot varslere, sier advokat Henrik Dahle i Unio. Dagens løsning, uten  andre arenaer for slike saker enn domstolene, er meget kostbar og tidkrevende. Den gir heller ikke tilstrekkelig vern etter vår oppfatning. – På denne måten kan saker om gjengjeldelse effektivt avsluttes gjennom nemndas arbeid. En slipper en etterfølgende rettssak om erstatning og oppreisning, sier Henrik Dahle i Unio.

Utvidet kompetanse

Hvis Diskrimineringsnemndas myndighet utvides til å omfatte varslingssaker, mener vi at den må få utvidet og bredere, sammensatt kompetanse, enn i dag. I tillegg til dommere med juridisk kompetanse bør nemndsmedlemmer ha kompetanse på fagområder som psykologi og konfliktteori. Varslingssaker befinner seg ofte i grenselandet mellom psykologi og jus, og god kunnskap om begge felt er nødvendig, for å forstå mekanismene som er i sving hos partene i en varslingssak. Vi mener at nemnda i tillegg til å kunne avsi avgjørelser, også bør kunne tilby en form for konfliktløsningsbistand. Dette vil være svært viktig i de tilfellene varsleren skal fortsette i sitt arbeid hos arbeidsgiver. Da må partene legge konflikten bak seg. Varslingssaker utvikler seg ofte til å bli høykonfliktsaker. Å få bistand på et tidligst mulig stadium for å løse konflikten, kan spare partene og samfunnet for mye tid, kostnader og ubehag.

Varsling en verdi

Vi mener at varsling er en verdi, ikke et problem. Varslere som er til stede i virksomheten kan lettere få kjennskap til kritikkverdige forhold, enn hva revisjoner og tilsyn kan. Samfunnet og den enkelte virksomhet er tjent med at varsling som avdekningsmekanisme av kritikkverdige forhold fungerer godt. Da trengs det god beskyttelse av varslerne. Dette er et viktig utgangspunkt for oss i den videre utvikling av varslervernet.

 

Unios høringssvar er her