Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 milliarder til kommunene og 0,4 milliarder til fylkeskommunene i statsbudsjettet 2021. Det innebærer at videre satsing på skole og helse, habilitering og rehabilitering, underfinansierte reformer som barnehage, toppfinansiering av ressurskrevende tjenester eller vedlikehold av fylkesveier må prioriteres innenfor en ramme på 600 mill. kroner.

 

Kommuneproposisjonen for 2021 varslet en realvekst i de frie inntektene for kommunesektoren på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner. Regjeringen legger seg nå i helt nederst i intervallet.  Den forutsetter også at kommunene bruker 100 millioner  kroner av veksten i de frie inntektene på barn og psykisk helse.

For fylkeskommunenes del forutsetter regjeringen at 100 millioner kroner skal brukes på ferger og nullutslippsbåter. Når vi tar hensyn til at de demografiske utgiftene vokser med 1,1 milliarder kroner, blir kommunesektorens netto handlingsrom 0,6 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 milliarder til kommunene og 0,4 milliarder til fylkeskommunene i statsbudsjettet 2021. Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio. Foto: Bo Mathisen

Lite å rutte med

Inntektsveksten er på tradisjonelt vis regnet fra 2020-nivået som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett, RNB.

Det blir meget trangt økonomisk opplegg for kommunene.

Det betyr at kommunesektoren vil spille en meget beskjeden rolle i å få landet ut av den vanskelige økonomiske situasjonen i 2021 om budsjettet vedtas.

Nye beregninger for både 2020 og 2021 kommer

I slutten av november vil regjeringen komme tilbake med bevilgninger for 2020 med kompensasjon for økte utgifter og lavere inntekter som følge av koronakrisen i 2020. De baseres på beregninger fra arbeidsgruppen med kommunenes organisasjon KS og fem departementer.

I november kommer det også et tillegg til statsbudsjettet for 2021 med kompensasjon for kommunenes koronakostnader i 2021.

Og endelig i Revidert nasjonalbudsjett 2021 (i mai 2021) blir det en ny runde på endelig kompensasjon for året i år.  Det skal også vurderes eventuell kompensasjon for ekstra kostnader første halvår 2021.

Da vil det vise seg om kompensasjonen dekker utgiftene og hvordan den fordeler seg mellom kommunene.

 

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom 2021

Økning i frie inntekter*2,0 mrd.
Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene-1,1 mrd.
Barn og psykisk helse-0,1 mrd.
Ferger og nullutslippsbåter-0,1 mrd.
«Netto» økonomisk handlingsrom fri inntekter0,6 mrd.

*Sammenliknet med inntekter i 2020 anslått i RNB

 

Andre viktige overskrifter fra regjeringens forslag til statsbudsjett :

 

Aktiviteten mindre ned i år og mer opp til neste år.

Ledigheten fester seg på et høyere nivå enn før nedstengningen.

Privat konsum henter seg raskt inn, større vekst neste år enn nedgangen i år.

Kraftig nedgang i reallønna neste år grunnet lav lønnsvekst og høy prisvekst.

ABE-reformen videreføres.

 

Unios kommentarer til statsbudsjettet oppdateres

Mer om sakene her