Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,1 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en måte å regulere pensjonene på som i praksis frarøver alderspensjonistene milliarder. Det er stikk i strid med Stortingets intensjon, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Orskaug leder Unios forhandlingsdelegasjon i trygdedrøftingene.

I regjeringen Solbergs tid fra 2014–2020 vil pensjonistenes samlede tap være over 8 milliarder kroner. Det er mer enn regjeringen har kuttet i formuesskatten. Per pensjonist er tapene i alderspensjon siden regjeringen tok over i gjennomsnitt 9000 kroner.

Per pensjonist er tapene i alderspensjon i gjennomsnitt 9000 kroner siden regjeringen tok over. Neste år kan pensjonistene tape svært mye på ordningen.

– Tapene skyldes måten pensjonene underreguleres på, ikke at det underreguleres, sier Orskaug. Stortinget har hele tiden ment at pensjonene skal underreguleres, slik at pensjonistene får halvparten av den realinntektsveksten som lønnstakerne har.

Bristende forutsetninger

Dagens underregulering skjer slik: Pensjonene reguleres først opp med lønnsveksten og deretter reduseres de med 0,75 prosent. Det forutsetter at reallønnsveksten over tid er 1,5 prosent.

Vi må tilbake til 2013 for at reallønnsveksten var over 1,5 prosent.

Det er derfor avgjørende at måten reguleringen gjennomføres på endres, slik at pensjonistene ikke igjen blir taperne.

Må endre pensjonsberegningen

– Reguleringen bør gjennomføres med gjennomsnittet av pris- og lønnsveksten slik Unio, LO og FFO har i sitt felles krav i årets drøftinger, sier Orskaug. Gjennomsnittet av lønn og pris har også vært kravet fra store deler av opposisjonen på Stortinget de siste årene.

For hver pensjonist er tapet i alderspensjon i gjennomsnitt 9000 kroner siden regjeringen tok over

–- Regjeringen har skjøvet reguleringsspørsmålet foran seg. Den har bedt det nyoppnevnte Pensjonsutvalget, som skal evaluere pensjonsreformen, vurdere dette, sier Unios sjeføkonom.

Utvalget har frist for å komme med sine forslag 1. mars 2022.

Kan tape enda mer neste år

Figuren sammenlikner reell inntektsvekst (justert for prisstigning) for lønnstakere og alderspensjonister. Dagens regulering av alderspensjonene («minus 0,75 pst») har gitt nedgang i realinntektene både i 2015, 2016, 2017 og 2018 på hhv 0,4 pst, 1,9 pst, 0,9 pst. og 0,8 pst. I 2020 ventes alderspensjonene å få en realinntektsnedgang på 0,2 prosent.

– Det tar for lang tid. I stortingsvalgåret 2021 kan pensjonistene vente enda dårligere regulering. Grunnen er at alle venter høy prisvekst neste år. Da blir det lavere reallønnsvekst. Med anslagene fra Statistisk sentralbyrå for lønns- og prisvekst neste år vil dagens underregulering, sammenliknet med Unios løsning, gi alderspensjonistene et ytterligere tap på hele 3,4 milliarder kroner, sier Orskaug.

Det tilsvarer 3 500 kroner per alderspensjonist.

Organisasjonene Unio, FFO og LO krever at regjeringen legger fram trygdeoppgjøret til reell
behandling i Stortinget.

– De som er opptatt av at Pensjonsreformen skal lykkes, må skjønne at reguleringen må oppfattes som rettferdig. Slik det er nå har pensjonistene all mulig grunn til å være misfornøyd, dagens reguleringsregime bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen, det er særdeles uheldig, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Flere forklaringer til figuren:

Realvekst i lønninger og alderspensjon 2011-2020*

* Reallønnsnedgangen for arbeidstakere i 2016 overvurderes i figuren. Justert for strukturelle endringer som påvirket den statistisk målte lønnsveksten var reallønnsnedgangen om lag 1,2 pst.

I 2020 er det brukt Revidert nasjonalbudsjetts anslag på 1,5 pst lønnsvekst og 1,0 pst prisvekst.

Figuren avviker litt fra den faktiske reguleringen det enkelte år, da det ikke er tatt hensyn til etterregulering i de enkelte år, noe som jevnes ut over tid.