Krever fullt fradrag for fagforeningskontingent

Koronakrisa har vist hvor avhengige vi er av hverandre, hvor avhengige vi er av en stor og effektiv offentlig sektor og hvor viktig arbeidslivsmodellen er for å få oppslutning om viktige beslutninger i en krisetid.

– Det er på tide at fagorganisering anerkjennes som en avgjørende betingelse for et godt fungerende arbeidsliv. Uten fagforeningene og hovedorganisasjonene i arbeidslivet forvitrer den norske arbeidslivsmodellen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

En viktig forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen er høy organisasjonsgrad og høy reell oppslutning om norske tariffavtaler som grunnlag for lønn, pensjon og arbeidsforhold. Arbeidstakere og arbeidsgivere må oppfordres til organisering.

– Fullt fradrag for fagforeningskontingenten vil øke organisasjonsgraden og styrke arbeidslivsmodellen, sier Lied i et brev til Finanskomiteen i forbindelse revidert budsjett.

– Alle parter, også arbeidsgivere og myndigheter, må ta ansvar for å få opp organisasjonsgraden, støtte opp om hovedorganisasjonene i arbeidslivet på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Det vil bidra til å hindre sosial dumping og uverdige arbeidsforhold, og styrke tariffavtalenes stilling som rettesnor for hvordan arbeidslivet skal organiseres, sier Unio-lederen.

Stått stille siden 2013

Fagforeningsfradraget har stått stille siden 2013. Koronakrisa viser at vi trenger mer felleskap og et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger og hovedorganisasjoner. Forskning viser at fagforeningsfradraget, gjennom økt andel organiserte, bidrar til å øke produktiviteten i virksomhetene. Økt fagforengsfradrag vil bidra til økt organisering. Unio krever i brevet til Finanskomiteen at det gis fullt fradrag for fagforengskontingent fra skatteåret 2021 og at det maksimale fradraget i skatteåret 2020 økes med 1500 kroner.