Støtter at permitterte og arbeidsledige får mulighet til kompetanseheving

Permitterte og arbeidsledige skal få mulighet til kompetanseheving uten å miste retten til dagpenger. Regjeringen foreslår å bruke 440 millioner ekstra til slike tiltak. – Dette er tiltak vi støtter. I unntakssituasjonen vi nå er inne i, er det riktig å bygge opp kompetansen i arbeidsstyrken slik at vi står bedre rustet både som enkeltindivid og samfunn når krisen er over, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Som et ledd i krisepakken er det nå blitt vedtatt at de som er blitt permitterte og arbeidsledige som følge av korona-krisen, skal kunne delta i kompetanseheving uten å miste retten til dagpenger. Samtidig har regjeringen nå lagt fram et forslag om 440 millioner ekstra til kompetansehevingstiltak.

Lied er positiv til at det settes av 50 millioner kroner til mer nettbasert opplæring.

– Dette er i tråd med innspill fra Unio, og vil gi utdanningsinstitusjonene mulighet til å utvikle fleksible utdanningstilbud i samarbeid med arbeidslivet, sier Lied.

Det kan dreie seg om å få støtte til digitalisering av allerede eksisterende fagtilbud eller utvikling av spesifikke utdanningsmoduler på digitale læringsplattformer.

Det kommer også 100 millioner til videre utvikling av bransjeprogram i spesielt utsatte bransjer. Dette er utdanningstilbud som skreddersys etter behovene i de bransjene som omfattes, og utvikles i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet.

– Noen bransjer og noen yrkesgrupper er mer utsatte enn andre. Det er derfor viktig at de ekstra midlene som nå bevilges treffer de som faktisk trenger det mest. Her må det utvikles tilbud som treffer berørte arbeidstakere uavhengig av utdanningsbakgrunn, sier Lied.

Hun er svært fornøyd med at det bevilges 250 millioner ekstra til fylkeskommunene slik at ledige og permitterte som ikke har fullført videregående opplæring kan få mulighet til det.

– Samtidig vil bransjeprogrammene og økt satsing på nettbaserte studier gi tilbud til de med høyere utdanning, slutter Ragnhild Lied.

Du kan lese mer om kompetansepakken på regjeringen.no