Krav om utvidet forsikringsdekning for arbeidstakere som eksponeres for covid-19

Unio har sammen med de andre forhandlingssammenslutningene fremmet krav om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere som eksponeres for covid-19. Kravet er fremmet overfor Spekter som blant annet organiserer helseforetakene og andre aktuelle institusjoner.

 – Eksponeringen er størst over tid for våre medlemmer der, men det er aktuelt å vurdere tilsvarende krav i andre områder, sier Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby.

Andre områder hvor det kan tenkes et tilsvarende krav er i staten og kommunesektoren.

– Et slikt krav er ikke ukjent fra staten og kommunesektoren fra tidligere, da blant annet luftambulansen, og de som deltar i internasjonale operasjoner – blant annet forsvarspersonell og politi i staten –  har slik særskilt forsikring på tilsvarende vis, sier Rønning-Aaby.

(Luftambulansens forsikringer ble etablert før sykehus-reformen i 2003, og er fortsatt gjeldende.)

I kravet til Spekter vises det til at

tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over litt tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.