Går ut mot regjeringens forslag om å fjerne skjermingstillegget for de uføre

Unio går mot regjeringens forslag om å fjerne skjermingstillegget for de uføre når disse går over på alderspensjon i folketrygden ved 67 år. – Regjeringen endrer etter Unios syn prinsippene for hva de uføres alderspensjon skal sammenliknes med, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Regjeringen foreslår i høringsnotatet å fjerne skjermingstillegget i alderspensjonen for de uføre.

Skjermingstillegget skal kompensere for at de uføre ikke kan stå lenger i arbeid og på den måten motvirke effekten av levealdersjusteringen, noe de yrkesaktive kan.

Regjeringen Solberg vil sammenlikne uførepensjonen med alderspensjonen til de yrkesaktive som går av tidlig.

– Denne snuoperasjonen tar vi klart avstand fra, sier sjeføkonom Orskaug i Unio. Regjeringens forslag innebærer at de uføre vil få lavere alderspensjoner.

Regjeringen uttrykker også bekymring for at en god alderspensjon til de uføre kan «skape press på uføreordningen», som om de ansatte kan «velge» mellom uføretrygd eller ordinær alderspensjon.

Rammer kvinner

– En slik framstilling underslår det faktum at andelen uføre blant de eldre har gått klart ned de siste årene, at det er strenge kriterier for å motta uføretrygd, og at flertallet av de uføretrygdede har lave utbetalinger både som uføre og som alderspensjonister. Dette gjelder særlig kvinner, som også har høyest uføreandel, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Andelen uføre i alderen 62-66 år har gått betydelig ned de siste årene, fra 35 pst i 2010 til 28,5 pst i 2018. Det viser at det ikke er et økende press på uførepensjonsordningen i aldersgruppene nær pensjonsalder, mener Unio.

Tall fra Arbeids- og sosialdepartementet viser at de yrkesaktive har økt sin avgangsalder med nesten ett år siden 2011.

Også LO og YS går mot regjeringens forslag.

Her kan du lese høringssvaret fra arbeidstakerne