Høring – utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 27. juni 2019 utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip på høring.

I anmodningsvedtak nr. 1101 (2016–2017) har Stortinget bedt regjeringen utrede muligheten for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Utredningen skal blant annet klargjøre kyststatens handlingsrom i norske farvann og på norsk sokkel uten å komme i konflikt med flaggstatsprinsippet.

Les høringssvar fra Unio