Skal se på fremtidens arbeidsliv

– Arbeidslivet utvikler seg i et rasende tempo hvor nye teknologisk løsninger bidrar til å sette press på de faste, trygge formene for ansettelse. Trygghet de fleste av oss tar for gitt. Flere rettsavgjørelser på forskjellige nivåer i rettssystemet viser at det kan være behov for endringer, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Det gjelder både å stramme inn, men også å tenke nytt rundt utvikling av regelverk på dette området av arbeidslivet, mener Unio.

Det er regjeringen som har bestemt at et utvalg satt sammen av partene må vurdere de ulike formene for tilknytning og organisering av virksomheter i arbeidslivet.

Fordi teknologiutvikling, klimaendringer og globalisering av handel gjør det nødvendig.

Åpent marked og ny teknologi

Et mer åpent, europeisk arbeidsmarked fører til at en økende del av arbeidsmarkedet inngår i internasjonal konkurranse. Nye metoder gjør at flere arbeidsoppgaver vil bli automatisert. Det handler om hvilken tilknytning det er mellom de som tilbyr og de som utfører arbeid.

Regelverk for vår tid

Henrik Dahle er advokat og fagsjef for arbeidslivspolitikk i Unio.

Og det har betydning for rettigheter og plikter i arbeidslivet.

– Derfor er Unio fornøyd med at regjeringen nå har oppnevnt et utvalg som blant annet skal se nærmere på om dagens lov- og regelverk klarer å fange opp nye former for organisering, sier leder Ragnhild Lied i Unio.

Fagsjef og advokat Henrik Dahle er vår representant i utvalget. Han har jobbet mye med disse spørsmålene.

Er regelverket skapt for vår tid, er et spørsmål. Arbeidet starter nå og utvalget leverer sin rapport i første halvår 2021.

– Påvirker våre arbeidsplasser

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil utrede hvordan jobbene er i det nye arbeidslivet
– Arbeidslivet står overfor store endringer. Teknologiutvikling, klimautfordringer og globalisering påvirker arbeidsplassene også hos oss, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en kommentar.

Denne tematikken diskuteres både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i EU og ILO, FNs arbeidsorganisasjon. Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne arbeidsmarkeder.

Måten arbeidslivet organiseres på kan være avgjørende for opprettholdelse av den norske modellen og samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter. Det har både regjeringen og Stortinget har vært opptatt av å utvikle.

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov, samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier Hauglie.