Resultat i lønnsoppgjøret for kirkelige virksomheter 2019

I ettermiddag ble partene i KA-området enige i lønnsforhandlingene. – Vi er fornøyd med at rammen på årets lønnsoppgjør i kirken ble lik rammen i stat og kommune, og at vi skal følge resultatene der når det gjelder pensjon og AFP, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere med høyere utdanning. Kirken står allerede overfor store rekrutteringsutfordringer og selv om lønn ikke er det eneste virkemiddelet for å bøte på dette, er det likevel viktig at vi holder tritt med lønnsnivået i offentlig sektor, sier Mollestad.

Om resultatet for fellesråd og menighetsråd

– Vi er bekymret for at vi også ved dette oppgjøret ser at avstanden til lønnsnivået i KS fortsatt er stort for mange av våre medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd. For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, var det derfor viktig for Unio at partene måtte ta grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA. Fordi avstanden mellom minste garantilønnsnivå i tariffområde KA og tilsvarende i tariffområde KS over tid har utviklet seg i negativ retning, var det i årets lønnsoppgjør likevel ikke økonomisk rom til å lukke dette gapet.

Innenfor det økonomiske handlingsrommet var det ikke mulig å få til et tilsvarende lønnsløft for utdanningsgruppene som er gjort i kommunal sektor. Likevel får noen av våre medlemmer i fellesråd og menighetsråd en betydelig lønnsøkning.

Om resultatet for Den norske kirke (rettssubjektet)

– For Den norske kirke (rettssubjektet) har vi blant annet sett på utfordringen med lønnsutviklingen i stillinger uten ansiennitetsopprykk. Vårt krav var derfor at stillinger i denne gruppene skulle prioriteres særskilt i dette oppgjøret. Vi fikk gjennomslag for dette, med et generelt tillegg til alle på 3,2 % og ytterligere 0,9 prosentpoeng til ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk, forteller Kristian Mollestad.

Generelt om resultatet

Den totale rammen i lønnsoppgjøret er omlag 3,2 % i begge områder. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådssektoren eller for Den norske kirke (rettssubjektet).

Det vil bli forhandlet en ny sentral særavtale om pensjonsordninger for ansatte i fellesråd og menighetsråd, som skal bygge på tilsvarende avtale i KS. Avtalen skal gjelde fra 1.januar 2020.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) gjøres det nye vedlegg 5 i hovedtariffavtalen i staten gjeldende, dette omhandler pensjonsgivende tilleggslønn.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet), bispedømmeråd og Kirkerådets sekretariat er det avtalt følgende:

Ansatte i lønnsgrupper med ansiennitetsstiger.
Det er avtalt et lønnstillegg på 3,2 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019. Ansiennitetsstigene justeres slik at garantilønnen i lønnsgruppene økes tilsvarende.

Følgende stillingskoder er omfattet:
1555 Sokneprest, 0922 Kapellan, 1537 Prostiprest, 0950 Prestevikar, 1065 Konsulent og 1408 Førstekonsulent, 0936 Kateket, 0937 Kateket, 1129 Renholdsbetjent, 1116 Spesialarbeider, 1069 Førstefullmektig, 1130 Renholder, 1126 Husholdsbestyrer, 1011 Førsteamanuensis og 1198 Førstelektor

Ansatte i lønnsgrupper uten ansiennitetsstiger (såkalt unormerte stillinger):

Det er avtalt et lønnstillegg på 4,1 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019. Garantilønnen økes tilsvarende.

Følgende stillingskoder er omfattet:
0935 Domprost, 0933 Prost, 1465 Spesialprest, 1466 Seniorprest, 1055 Personalsjef, 1056 Økonomisjef, 1072 Arkivleder, 1211 Seksjonssjef, 1407 Avdelingsleder, 1409 Sekretær, 1433 Seniorsekretær, 1363 Seniorkonsulent, 1364 Seniorrådgiver, 1434 Rådgiver, 1091 Tekniker, 1113 Prosjektleder, 1071 Kontorleder, 1420 Kandidat i stiftspraksis

 

For ansatte i kirkelig fellesråd og menighetsråd er det avtalt følgende

Lønnsgruppene 1, 2, 2B, 3, 4 og 5:

Alle får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 9000 og 15 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Se tabell i protokoll.

I tillegg økes garantilønnen for alle lønnsgrupper per 1.august 2019 ut over det sentrale tillegget i henhold til ny tabell. Dette innebærer at arbeidstakere som per 31.juli 2019 har en grunnlønn som ligger under nivåene i ny tabell, får et ytterligere lønnstillegg fra 1. august 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på de nye nivåene. Se ny lønnstabell i protokoll.

Stillinger uten fastsatt minstelønn/garantilønn:

Det er avtalt et lønnstillegg på 3,35 % av den enkeltes grunnlønn pr 30.4.2019, med virkningsdato 1.5.2019. Garantilønnen økes tilsvarende.

Følgende stillingskoder er omfattet:
5160 Arbeidsleder, 5242 Ass. styrer v/barnehage, 5241 Daglig leder i menighet, 5246 Dirigent/korleder, 5104 Forsker, 5219 Fritidsleder, 5201 Institusjons-/sykehusprest, 5102 Kirketolk, 5224 Leder, 5245 Prosjektleder, 5260 Seniorrådgiver, 5199 Styrer v/barnehage

Du kan lese protokoll fra forhandlingene her.

Og her

Resultatet skal godkjennes av de enkelte partene og svarfristen er fredag 5.juli.