Unio-lederen: – God personalbehandling er god seniorpolitikk

For å beholde flere eldre i jobb, må en klare å organisere arbeidet forskjellig, avhengig av den enkelte arbeidsplass.  – Godt arbeidsmiljø og god personalpolitikk er også god seniorpolitikk. Det sa Unio-leder Ragnhild Lied til jubileumskonferansen til Senter for seniorpolitikk i dag.

Senter for seniorpolitikk feiret sine femti år i år med et seminar, der fremtidens muligheter for eldre arbeidstakere stod på dagsorden.

– Ta hensyn til intensiteten i arbeidet. Husk på at det finnes så mange ulike typer jobber, med ulike krav til hurtighet og oppmerksomhet. Noen må løpe når alarmklokker ringer og kan ikke ta de nødvendige pausene de trenger. Noen jobber turnus som kan føles trettende. Andre har store krav til årvåkenhet og har andre behov for pause og hvile, enn den som sitter på et skjermet kontor på dagtid. Ulike yrker og jobber har ulike utfordringer, det gjelder unge arbeidstakere, men også seniorene, sa Unio-leder Ragnhild Lied.

Forskningen på seniorsiden

Av de som er over 67 år og ennå i jobb, 2 av 3 stykker menn. En av tre har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, mens en av 10 med lav utdanning er ledere. Forøvrig er de spredt rundt på en rekke bransjer. En tredel jobber over 30 timer ukentlig. Det viser forskning fra “Exit age” / NORlag-prosjektet. Den viser også at det er dem som jobbet mye, hadde mest positivt syn på både arbeidslyst, arbeidsevne og arbeidets viktighet for ti år siden, som fortsetter å jobbe utover aldersgrensen.

Ledere i en kvalitativ studie i prosjektet svarer at deres eldre får ta del i kompetansetiltak.  Den økte aldersgrensen i arbeidslivet har i liten grad påvirket ledernes syn på eldre arbeidstakere. Som mange år før, er det 58 år som er “grensen” for når arbeidsgivere begynner å nøle med å kalle deg inn intervju for en ny jobb, mens det er jevnt over slik at seniorene som ER i jobb, blir vurdert positivt av lederne.

Hva er seniorpolitikk ?

Seniorpolitikk i arbeidslivet er samfunnets og virksomhetenes ulike strategier og tiltak for å forebygge uønsket tidligpensjonering og gjøre det mer attraktivt  for seniorer å fortsette lenger i arbeid. Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk, sa at en må fortsette å jobbe for at seniorpolitikk blir overflødig, fordi synet på eldre arbeidskraft i alt for stor grad styres av myter og stereotypier, tilvante forestillinger om hva eldre kan og ikke kan.

– Det holder med god personalpolitikk, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en paneldebatt, etter en formiddag med ulike perspektiver på muligheter for seniorpolitikken.

– I den perfekte verden ville det vært mulig, men alle viktige temaer som omhandler medarbeidere, må en ha en viktig blikk på. Det svarte forsker Hans Christian Aa Terjesen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met, / storbyuniversitetet, til Brattens spissformulering. – Dere partene i arbeidslivet må bli enda mer opptatt av det som skjer på jobben hver dag, mellom menneskene, føyde Aa Terjesen til. 

Hvordan man kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid er et sentralt spørsmål i tiden fremover der en stadig mindre andel av befolkningen vil måtte bære kostnadene knyttet til finansiering av velferdsstaten