Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret 2019

Lurer du på noe om resultatet av lønnsforhandlingene og meklingen i KS? Her er en samling relevante spørsmål og svar.

Hva ble det økonomiske resultatet for Unios grupper i årets lønnsoppgjør?

Kommunesektoren har samlet sett fått ei ramme på 3,25 prosent. Unios medlemmer, altså universitets- og høgskolegruppene (gruppe 2), har samlet fått ei ramme på 3,46 prosent.

Alle får et sentralt tillegg fra 1. mai 2019 på mellom 14 000 og 20 000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Se ny lønnstabell.

I tillegg økes garantilønna for stillinger med krav om 3- og 4-årig universitets- og høgskoleutdanning. Dersom grunnlønna etter at sentrale kronetillegg er gitt ligger under nivåene i tabellen, gis et ytterligere lønnstillegg fra 1. juli 2019 slik at arbeidstaker kommer opp på disse nivåene. Se ny lønnstabell.

Alle ledere som hovedsakelig får sin lønn gjennom sentrale forhandlinger (kapittel 4) får et generelt prosentvis tillegg på 3,0 prosent av den grunnlønna de hadde per 30. april 2019. Tillegget gis fra 1. mai 2019.

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år. Partene er enige om at det i 2020 skal settes av om lag en tredjedel av de disponible midlene til lokale forhandlinger. I tillegg skal partene i meklingen ta stilling til at undervisningspersonalet som et minimum sikres en pro rata andel av den lokale lønnspotten.

Hvis vi ikke fikk mer penger, hvorfor valgte Unio kommune å akseptere tilbudet?

I og med at to av fire hovedorganisasjoner allerede hadde akseptert tilbudet fra KS, var det lite realistisk å få flere penger på bordet. Vi har fått to utvalg (på rekruttering av lærere og statistikk på lønnsutviklingen for lærerne) og vi forventer at resultatet av disse arbeidene vil gi oss gode kort på hånda inn mot hovedoppgjøret i 2020. Så har vi fått formuleringer om den lokale potten i 2020 som skal sikre lærerne sin andel. I tillegg har våre medlemmer med 3- og 4-årig høgskoleutdanning fått et lønnsløft og ikke minst en vesentlig høyere garantilønn.

Ble det avtalt noe om pensjon?

Med bakgrunn i pensjonsforliket fra mars 2018 og behandlingen av offentlig tjenestepensjon som Stortinget skal gjøre før sommerferien, har partene forhandlet om pensjon. Partene er enige om at det skal forhandles om opprettelse av en ny sentral generell særavtale om pensjonsordninger. Disse forhandlingene kommer etter at Stortinget har behandlet ny offentlig tjenestepensjon, og det er streikerett på opprettelsen. Særavtalen vil gjelde ut tariffperioden til 30. april 2020.

Hva ble avtalt i meklingen?

Unio kommune og KS har ulik oppfatning av hvordan lønnsutviklingen for undervisningspersonale har utviklet seg over tid, sammenliknet med andre kommuneansatte. Partene er enige om at det fram til neste hovedoppgjør i 2020 skal gjøres en analyse av lønnsstatistikken for undervisningspersonale, sammenliknet med andre kommuneansatte for å skape en felles virkelighetsoppfatning.

Partene er også enige om at det nedsettes et utvalg som skal skaffe kunnskap om bruk av lærere uten godkjent utdanning i skolen. Utvalget skal vurdere ulike årsaker til dette og målet er å foreslå tarifftiltak som kan bidra til å redusere bruken, samt rekruttere og beholde undervisningspersonale.

Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år. Partene er enige om at det i 2020 skal settes av om lag en tredjedel av de disponible midlene til lokale forhandlinger. I tillegg skal partene i meklingen ta stilling til at undervisningspersonalet som et minimum sikres en pro rata andel av den lokale lønnspotten.

Er dette et godt resultat for Unios medlemmer?

Dette er et godt resultat for mange av våre medlemmer som har 3- og 4-årig universitets- og høgskoleutdanning. Unios medlemmer får reallønnsvekst og vi har samlet sett fått mer enn det som ble avtalt i privat sektor, det såkalte frontfaget. Der frontfaget hadde en samlet ramme på 3,2 prosent, har universitets- og høgskolegruppene (gruppe 2) fått en ramme på 3,46 prosent.

Dessverre oppnådde vi ikke et like godt resultat for våre medlemmer med 5-årig universitets- og høgskoleutdanning eller mer.

Hva er totalramma i oppgjøret?

Totalramma i årets oppgjør er 3,25 prosent for kommunesektoren. Ramma er ikke det samme som lønnstillegg. I ramma inngår også overheng og glidning.

Overheng er, enkelt forklart, lønnsøkning man forhandlet fram et år, som går av lønnsbudsjettet (ramma) for året etter. Altså ettervirkninger av forrige års tariffoppgjør.

Lønnsglidning er de lønnstilleggene som i hovedsak kommer av ulike former for lokal lønnsdannelse, for eksempel lønnstillegg gitt ved tilsetting, ansiennitetsopprykk og så videre.

Hvorfor ble det mekling i år?

Fordi partene ikke ble enige om en forhandlingsløsning alle kunne slutte seg til. Dermed var det nødvendig å bruke Riksmekleren.

Er streikefaren over?

Etter all sannsynlighet er streikefaren over. De ulike forbundene skal nå endelig godkjenne avtalen. Fristen for dette er 19. juni.