Ber Stortinget utrede et uavhengig organ for varsling

– Unios medlemsgrupper innen innen helse, utdanning, politi og forskning opplever svært ofte kritikkverdige forhold på sine arbeidsplasser. Over tid har de kommet til at det er et behov for å opprette et uavhengig varslingsombud, sa Unios 2. nestleder Kjetil Rekdal til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget tirsdag morgen.

 

Unios nestleder, Unios advokat Henrik Dahle og lederen for Akademikerforbundet, Alfred Sørbø var tirsdag morgen i Stortinget for å gi arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget råd om varsling. De mener regjeringens kommer med mange, gode tiltak for å stryke varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassene.

– Akademikerforbundet er positive til at det iverksettes tiltak for å styrke varslervernet og støtter også opp om at det iverksettes og utredes tiltak for å spre kunnskap om varslingsinstituttet, sa leder Alfred Sørbø til komiteen.

Det er proposisjonen om endringer i arbeidsmiljøloven Unio mener kan bli enda bedre.

Vil ikke anbefale å varsle etter dette

Også Politiets Fellesforbund benyttet seg av muligheten for å si fra til politikerne. I mars 2016 vedtok forbundsstyret i Politiets Fellesforbund å ikke anbefale sine folk å varsle, på bakgrunn av sine erfaringer med varslingssaker.

– Regjeringens forslag til endringer i varslersaker er ikke nok til at vi kan endre vår anbefaling til politifolk som vil si fra om kritikkverdige forhold, sa nestleder Unn Alma Skatvold til arbeids- og sosialkomiteen.

Også Anna Holte Sollien deltok fra Politiets Fellesforbund i høringen tirsdag.

– Hovedutfordringen er at de som skal behandle sakene ikke nødvendigvis er objektive, og det er manglende tillit til troverdig behandling av varselet. Ofte legges fokus på person og involverte parter framfor selve varselet. Dette handler i stor grad om manglende kunnskap og kompetanse, men det handler også om kultur og ledelse, mener hun.

Til å forstå

Unio er likevel godt fornøyd med at departementet følger opp mange av forslagene til ekspertutvalget, kalt varslingsutvalget.

Ved å ramme inn innholdet i begrepene kritikkverdig forhold og gjengjeldelse med eksempler og tydeliggjøring i en tidsriktig språkdrakt tror vi det blir bli lettere å forstå for de som bruker varslingsbestemmelsene. De slipper da å lete seg gjennom flere hundre sider med gamle forarbeider for å få en forståelse av som ligger i begrepene.

Gjengjeldelse

Unio har tidligere sagt seg godt fornøyd med at det foreslås en tvistenemnd for saker om gjengjeldelse.

– Forskning viser at halvparten av alle arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold, velger å ikke varsle i frykt for gjengjeldelse. Akademikerforbundet mener at det må være et overordnet mål at det er enkelt å varsle, trygt å varsle og at det legges til rette for en god ytringskultur, der varsling blir sett på som et gode, sa Akademikerforbundets leder Alfred Sørbø.

Se fra høringen her: