Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

– Årets oppgjør må sikre solid reallønnsvekst og en prioritering som gir yrkesgruppene med høyere utdanning en klart høyere lønnsvekst enn andre. Det er helt nødvendig for å unngå lærerkrise og sykepleierkrise, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Kommunene skal gi innbyggerne gode tjenester av høy kvalitet. Det krever at arbeidsgiverne tenker langsiktig når de skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

– Der det trengs høy kompetanse, holder det ikke å ansette folk uten den utdanningen det stilles krav om i barnehagen, skolen eller på sykehjemmet, sier Handal.

Kommunene har fortsatt store utfordringer med å rekruttere og beholde mange av Unios medlemsgrupper. Undersøkelser slår fast at det blant annet mangler 5 900 sykepleiere (Nav 2018), og framskrivinger viser et underskudd på 28 000 sykepleiere og 5 800 lærere fram mot hhv. 2035 og 2040 (SSB).

I dag er det 11 450 ansatte i lærerstillinger i grunnskolen som mangler lærerutdanning (KOSTRA). I tillegg jobber det 4 200 personer i barnehagene som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning (BASIL). Kommunesektorens Arbeidsgivermotor 2017 viser blant annet at det for nesten alle kommuner er utfordrende å rekruttere sykepleiere. God faglig rehabilitering med fysioterapeuter og ergoterapeuter er en stor utfordring etter samhandlingsreformen.

Handal viser til at Unios medlemmer i de siste oppgjørene i kommunesektoren har vært lojale og stilt opp i lønnsdugnaden og hatt moderate krav.

– Våre grupper – lærere, barnehagelærere og ansatte i helsesektoren – har merket at de har fått lite ekstra i lommeboken de siste årene. Nå må dette endres slik at høyere utdanning lønner seg bedre enn i dag, avslutter Steffen Handal.

Unio kommune forhandler på vegne av nærmere 135 000 medlemmer.

Les Unio kommunes krav nr. 1

Her er tilbud nr 1 fra KS

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24.00.

Partene i KS ved tariffstart. Fra venstre Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune, Steffen Handal, leder for Unio kommune, KS-direktør Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder Mette Nord i LO kommune og forhandlingsleder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Stig Brusegard/Utdanningsforbundet

Forbundsvise medlemstall på KS-området per 1. januar 2019

Utdanningsforbundet: 94 191
Norsk Sykepleierforbund: 32 953
Norsk Fysioterapeutforbund: 2 191
Norsk Ergoterapeutforbund: 1 711
Akademikerforbundet: 1 634
Bibliotekarforbundet: 937
Forskerforbundet: 399
Det norske maskinistforbund: 187
Det norske Diakonforbund: 15
Norsk Radiografforbund: 10
Presteforeningen: 8