Godt fornøyd med lovforslag som styrker varslervernet

Regjeringen følger opp de fleste forslagene fra Varslingsutvalget, når den legger frem lovforslag for varsling i arbeidslivetUnio er godt fornøyd med at det er satt et større fokus på styrking av varslingsvernet.

Ett eksempel er et nytt lavterskel-tilbud for varslere som er utsatt for gjengjeldelse.

– Halvparten av alle arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, velger å ikke varsle blant annet av frykt for å bli utsatt for gjengjeldelse. I tillegg vet vi at 1 av 4 varslere opplever negative reaksjoner. Derfor er dette et meget godt tiltak, blant flere gode forslag, sier Unio-sjef Ragnhild Lied.

Lettere og billigere

Det er mange som opplever at reglene om gjengjeldelse og behandling av disse sakene i domstolene ikke fungerer godt nok i dag. Terskelen for å gå til søksmål mot arbeidsgiver er høy for de fleste ansatte. Et lavterskel-tilbud vil gjøre det enklere å få en avklaring på om man som varsler har blitt utsatt for gjengjeldelse, mener Unio.

I tillegg kan en domstolsbehandling innebære store kostnader for varsleren, både ved bruk av egen advokat og prosessrisiko med hensyn til utfallet av saken (ileggelse av motpartens sakskostnader mv.). Prinsippet for nemnder er at hver av partene bærer sine egne saksomkostninger, og parten har derved i alle fall kontroll på sine egne kostnader.

Nemndsbehandlingen er i tillegg gratis. Regjeringen dropper eget lavterskeltilbud, og vil heller bygge ut eksisterende nemnd, f.eks. Tvisteløsningsnemnda eller Diskrimineringsnemnda. Unio. tror det er behov for å skape en ny og bedre tvisteløsning for varslingssaker, enn man har erfaringer med fra domstolene. 

Avklarer hva som er hva

Regjeringen foreslår å lovfeste innholdet i de tre sentrale begrepene i varslingsregelverket: «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse».

Begrepene har vært kritisert for å være vanskelige å forstå, og at ordlyden gir grunnlag for usikkerhet, både for varslere og virksomhetene. Ved å lovfeste innholdet i disse begrepene, blir det enklere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for, hvordan man skal gå frem ved varsling og hva som ligger i gjengjeldelsesforbudet.

 

Henrik Dahle er Fagsjef for arbeidslivspolitikk i Unio og advokat. Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet skal fortsette med sin veiledningsfunksjon i varslersaker. – Tilsynsrollen vil være i konflikt med å støtte enkeltpersoner i konkrete varslingssaker, sier Dahle.

Tilsynsrolle i konflikt

Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet skal fortsette med sin veiledningsfunksjon i varslersaker.

Unios fagsjef for arbeidslivspolitikk Henrik Dahle påpeker at Arbeidstilsynet kan gjøre mye, men ikke alt.

– Arbeidstilsynet skal avdekke kritikkverdige forhold, utøve kontroll, og veilede virksomheter slik at de kan etterleve lover og regler.  Tilsynsrollen vil derfor være i konflikt med å støtte enkeltpersoner i konkrete varslingssaker, sier Dahle.

I dagens lovforslag følger regjeringen opp de fleste forslagene fra Varslingsutvalget, noe Unio applauderer.

Likevel mangler et viktig element.

Fortsatt kamp for nasjonalt varslingsombud

Unio vil fortsette kampen for etableringen av et uavhengig nasjonalt varslingsombud. Regjeringens forslag om at arbeidstilsynets skal fortsette å veilede om regelverket er på ingen måte godt nok.

Vi har utarbeidet 10 punkter om hvorfor det er så viktig å få på plass et uavhengig varslingsombud.

Varslingsutvalget leverte en grundig utredning om varsling, inkludert et forslag om nasjonalt varslingsombud.

– Varslerutvalget som behandlet saken var helt klar på hovedutfordringen, som er at det trengs et uavhengig varslingsorgan, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringens lovforslag er derfor ikke tilstrekkelige på dette området. 

Unio mener: 

* Et nasjonalt varslingsombud vil styrke trygghet til de mest utsatte arbeidstakerne 

 * Et nasjonalt varslingsombud vil hjelpe både arbeidstakere og arbeidsgivere til å forebygge og håndtere krevende varslingssaker  

 * Et varslingsombud vil spare samfunnet for betydelige kostnader og belastninger 

 

Unios høringssvar er her