Sysselsettingsutvalgets rapport gir mye arbeid for Unio

Sysselsettingsutvalget har hatt et stort fokus på de som står utenfor arbeidslivet. Unio mener at det i tillegg er viktig å fokus på de som er innenfor arbeidslivet, men som står i fare for å falle ut.

Store grupper av arbeidstakere faller ut av arbeidslivet i alt for ung alder på grunn av slitasje.

– Det bekymrer Unio, sier Unio-sjef Ragnhild Lied.

Et eksempel. Gjennomsnittlig avgangsalder for en sykepleier er 57 år. Hvordan kan vi legge til rette for å øke avgangsalderen for gruppene som forsvinner ut av arbeidslivet i slutten av 50- og tidlig i 60-årene?

Her er det et stort potensial, både for den enkelte arbeidstaker, virksomhet og økt gevinst for samfunnet gjennom blant annet et systematisk arbeid med forebygging i arbeidslivet.

Store grupper av arbeidstakere faller ut av arbeidslivet i alt for ung alder på grunn av slitasje. – Det bekymrer Unio, sier Unio-sjef Ragnhild Lied.

Regjeringens Sysselsettingsutvalg har bestått av eksperter. Nå skal arbeidsgivere og arbeidstakere fortsette arbeidet og foreslå tiltak.

– Vi er positive til at regjeringen har involvert arbeidslivets parter til å delta i andre del av utvalgsarbeidet. Nå skal vi studere rapporten fra utvalget grundig, før vi spiller inn våre forslag til løsninger på sysselsettingsutfordringene, sier leder Ragnhild Lied i Unio.

Tenker at penger virker

Professor Steinar Holden fra Universitetet i Oslo presenterte ekspertgruppens forslag da han torsdag overrakte rapporten til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hundretusener av syke eller uføre nordmenn står utenfor arbeidslivet, men økonomiske insentiver kan få flere i jobb, mener sysselsettingsutvalget.

– Veldig mye forskning og erfaring viser at økonomiske insentiver virker, men ofte er det behov for andre ting i tillegg, sa professor Holden da han presenterte rapporten.

Vil endre sykelønnen

Ekspertgruppen foreslår også å gi arbeidstakere et økonomisk insentiv til å bruke gradert sykmelding. Ved å bruke gradering skal en sykemeldt kunne forlenge varigheten på sykepengeperioden til inntil 18 måneder. Kompensasjonsgraden reduseres til 80 prosent etter 6 fulltidsmåneder. Forslaget innebærer eksempelvis at man ved 50 prosent gradering får 100 prosent kompensasjon i inntil 12 måneder, og deretter inntil seks måneder med 80 prosent kompensasjon.

Videre foreslår ekspertgruppen å delvis forskyve arbeidsgivers finansieringsansvar for sykelønn. Det vris fra korttidsfravær til langtidsfravær, innenfor en kostnadsnøytral ramme for arbeidsgivere samlet. Perioden der arbeidsgiver dekker alle sykepengeutgiftene forkortes fra 16 til 7 dager. I resten av sykefraværet skal arbeidsgiver dekke 10 prosent av sykepengene opp til 50 prosent av fulle sykepenger, og deretter anslagsvis 25 prosent av sykepenger ut over dette. Maksimalt gir dette en egenandel for arbeidsgivere på 17,5 prosent ved 100 prosent sykmelding.

Sysselsettingsutvalget foreslår at det skal bli mulig å forlenge sykepengeperioden til maksimalt to år for sykmeldte som har gode utsikter til å komme tilbake til samme arbeidsgiver, med kompensasjon som i arbeidsavklaringspenger (AAP). I forlengelsen foreslås det ikke arbeidsgiverfinansiering.