Høring – NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd og utkast til lov som gjennomfører NIS-direktivet i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 21. desember 2018 ut IKT-sikkerhetsutvalgets utredning «IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet» på høring.

IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning om IKT-sikkerhet til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Samtidig med at utvalget har jobbet frem sin utredning, har regjeringen utarbeidet et høringsnotat med utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet) i norsk rett. Dette ble sendt på høring samtidig.

Les høringssvaret fra Unio