Fornøyd med regjeringens satsing på arbeidslivskriminalitet

I samarbeid med partene i arbeidslivet lanserte regjeringen i dag en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet.  – Det er viktig at etatene som har eierskap til utfordringene skal utarbeide en felles forebyggende strategi mot arbeidslivskriminalitet – og det er bra at organisasjonene i arbeidslivet blir invitert til delta i arbeidet. Denne satsningen er jeg fornøyd med, konkluderer Unio-leder Ragnhild Lied.

Det er en omfattende og innholdsrik strategi som er blitt mer tydelig og målrettet enn tidligere strategier. Den reviderte strategien er bredt forankret i regjerningen. Åtte departementer er involverte.

– Vi tror det er klokt at strategien er bredt forankret i regjeringen ved at flere aktuelle departementer er koblet på arbeidet, og at regjeringen i budsjettet for 2019 foreslår å styrke A-krimsentrene med 20 millioner kroner ekstra. Det er også bra at midlene skal øremerkes felles IKT-løsninger, og styrke kontrollinnsatsen der etatene mener den gir størst effekt. Vi tror at satsningen på arbeidslivskriminalitet nå i hovedsak er på et riktig nivå, sier Lied.

Unio mener primærstrategien bør være forebygging.

– Kontroll og sanksjon kan løftes inn ved behov, og arbeidet må være kunnskapsstyrt. Det å styrke informasjonen til utenlandske arbeidstakere, bedre registreringen for å oppnå en sikrere identitet og identitetsforvaltning er viktig for å få et solid kunnskapsgrunnlag i bekjempelsen av arbeidslivskriminalitet, sier Lied.

En utfordring som Unio har pekt på tidligere er i hvilken grad politiet prioriterer oppfølging av arbeidslivskriminalitet sett i forhold til annen type alvorlig kriminalitet.  Unio mener politiet må tyngre inn i denne type kriminalitetsbekjempelse.

– Vi er avhengig av en dedikert linje med tilstrekkelig ressurser til dette arbeidet. Det må være tilstrekkelig politifaglig kompetanse ved blant annet gjennomføring av kontroller, sier Lied.

Økt kapasitet og mulighet for bedre deling av opplysninger er en viktig forutsetning for at etatene skal kunne jobbe mer effektivt, og ta flere kriminelle i arbeidslivet. Lied mener derfor det er bra at det nå blir lagt bedre til rette for informasjonsdeling.

– Vi fornøyd med at regjeringen tar grep for å styrke informasjonsdelingen gjennom forslag til en rekke lov- og forskriftsendringer. Dette arbeidet må følges opp i praksis, slutter Ragnhild Lied.

Her kan du lese regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet